Powered by EverLive.net

Read English article

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartói feladatokat.

A Kormány 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelete a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról a Főigazgatóság központi szervének feladatául szabja meg az alábbi intézmények fenntartói feladatainak ellátását: Emberi Erőforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI); Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI); Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK); Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete;  Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola; Károlyi István Gyermekközpont, Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona; Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete; Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság összesen 107 intézmény és telephelyei fenntartói feladatait látja el, melyből 59 szociális, 37 gyermekvédelmi, 11 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) típusú intézmény. 

Ugyanezen rendelet szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság területi kirendeltségei látják el a fenntartói feladatokat a 2013. január elsejével átvett intézmények esetében.

Fenntartói feladat- és hatáskörében:

 • Felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat.
 • Egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92./B § (1)-(3) bekezdés szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan.
 • Javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét.
 • Az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A-100/B. §-a szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
 • Ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.
 • A Főigazgatóság területi kirendeltsége ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b) h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat.
 • Megállapítja az intézményi térítési díjat.
 • Eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben.
 • Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felel a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.
 • Javaslatot tesz a fenntartott intézmények éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét.
 • Szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket.
 • Összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba.
 • A kirendeltség feladatainak ellátása során a főigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.
 • A Főigazgatóság a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatait. Elősegíti az esélyegyenlőség fejlesztését és a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózását.
 • Támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk, illetve esélyteremtő programtervük tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, nyilvántartja a helyi és járási szintű esélyegyenlőségi programokat, továbbá támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat az esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos feladataik ellátásában.
 • Működteti az országos esély-hálózatot.
 • Szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb - hazai és európai uniós finanszírozású - programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez.
 • Elősegíti a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének megteremtését, felzárkózását.
 • Kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, támogatja a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelésében.
 • Pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésének, illetve oktatásának megszervezéséhez, és az ellátásukat segítő képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés területén.
 • Elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését.
 • Ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, részükre megélhetési támogatás nyújtásával, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a szegénységgel, mélyszegénységgel összefüggő tevékenységeket.
 • A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (3) értelmében az NRSZH jogutódja
 • a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében való közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése, az orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatok,
 • a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
 • a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenység,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési nyilvántartásának vezetése,
 • a szociális ágazat képzési, szakképzési, továbbképzési rendszerének működtetése, a továbbképzési programok minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga szervezése,
 • a Szociális Ágazati Portál működtetése,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és hálózatok szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának segítésére módszertani útmutatók, ajánlások és egyéb kiadványok elkészítése, e körben minőségfejlesztési stratégia, standardok, szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozása, modellkísérletek szervezése, kutatások folytatása,
 • a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet végrehajtása a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont, a családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház, a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatásokra vonatkozóan, valamint elektronikus pályázatkezelő rendszer üzemeltetése,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának támogatási szerződésekkel történő finanszírozása.

   

> Status Kormányrendelet<
> SZMSZ <
> SZGYF alapító okirat <