Szociális Intézményirányítási Főosztály

Szociális Intézményirányítási Főosztály

Feladata a fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók, intézmények (a továbbiakban együtt: szociális intézmény) szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A Szociális Intézményirányítási Főosztály vezetője feladatait a szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Szociális Ellátási és Ellenőrzési Osztály
Fő feladatai:1. szakmailag irányítja a kirendeltségeknek a személyes gondoskodás nyújtásával kapcsolatos feladatait,

2. elkészíti a szociális intézmények éves szakmai ellenőrzési tervét, az abban foglaltak szerint a fenntartott intézményeknél ellenőrzést folytat le, valamint attól függetlenül, indokolt esetben helyszíni vizsgálatot, célellenőrzést végez,

3. elkészíti a kirendeltségek éves szakmai ellenőrzési tervének és szakmai beszámolójának szempontrendszerét, a kirendeltségek által elkészített szakmai beszámolót előkészíti főigazgatói jóváhagyásra,

4. ellátja a szociális intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatokat,

5. közreműködik a szociális intézmények szakmai működésével kapcsolatos panaszügyek, bejelentések kivizsgálásában,

6. szakmailag koordinálja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátását,

7. előkészíti a személyes gondoskodást biztosító egyházi, önkormányzati vagy más, nem állami fenntartóval kötendő ellátási szerződéseket, megállapodásokat,

8. a szakmai szabályok egységes alkalmazását segítő szakmai iránymutatások készítésével támogatja a fenntartott intézmények egységes szakmai működését,

9. közreműködik a támogatott lakhatás és hozzá kapcsolódó alapszolgáltatások szakmai irányításában,

10. az egységes joggyakorlás és a megfelelő együttműködés biztosítása érdekében feltárja a jó gyakorlatokat, szakmai tájékoztatóanyagokat, ajánlásokat készít a Szociális Szakmafejlesztési Osztállyal együttműködésben,

11. évente (amennyiben indokolt, több alkalommal is) szakmai értekezleteket szervez a kirendeltségek részére,

12. az ellenőrzési tapasztalatokra alapozva szervezi az akkreditáltatott és egyéb, az intézmények működésében tapasztalt hiányosságokra reagáló belső szakmai képzéseket, és azok keretében oktatja a fenntartott intézmények munkavállalóit.

Szociális Szolgáltatástervezési és Adatszolgáltatási Osztály
Fő feladatai:1. szakmailag felülvizsgálja és a Jogi Főosztály felé továbbítja a szociális intézmények kirendeltség által előkészített alapító okirata és annak módosítása, valamint megszüntető okirata tervezetét, a jogszabály által előírt esetekben intézkedik a miniszteri előzetes jóváhagyás beszerzése iránt,

2. véleményezi és egyetértésre a főigazgató elé terjeszti az intézményi térítési díj összegére, valamint a belépési hozzájárulásra és annak összegére vonatkozó kirendeltségi javaslatot,

3. véleményezi a személyes gondoskodással kapcsolatos jogszabályok szakmai javaslatát, tervezetét, javaslatot tesz azok módosítására,

4. az EMMI vagy egyéb külső szerv megkeresésére adatszolgáltatást végez,

5. ellátja a személyes gondoskodás nyújtására vonatkozó adatok gyűjtését, összesítését, értékelését, az adatok értékelése eredménye függvényében javaslatot tesz költségátcsoportosításra, szervezeti átalakításra,

6. vizsgálja a férőhelyek alakulását, elemzi területi megoszlását, javaslatot tesz a férőhelyek átcsoportosítására, új férőhelyek létrehozására,

7. javaslatot tesz az állami fenntartású szociális ellátórendszer szakmai és infrastrukturális fejlesztésére,

8. véleményezi a szociális szolgáltatások fejezeti, ágazati előirányzatára és finanszírozására vonatkozó költségvetési javaslatokat,

9. ellátja az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltási stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat,

10. személyes és intézményi megkeresés alapján tájékoztatást nyújt az intézményi elhelyezés lehetőségéről, feltételeiről, az ügyintézés menetéről, igény esetén megküldi a szükséges nyomtatványokat,

11. közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében.

Szociális Szakmafejlesztési Osztály
Fő feladatai:1. figyelemmel kíséri a szociális ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását,

2. a szociális ellátórendszert érintő kutatásokat folytat, illetve szervez,

3. új gondozási módszereket dolgoz ki, vezet be és valósít meg,

4. szakmai programokat szervez és bonyolít le,

5. hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést végez, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít az ágazati stratégiai döntések megalapozására,

6. a Főigazgatóság fenntartói szakmai tevékenységével összefüggő statisztikákat, felméréseket, elemzéseket, kutatásokat, összefoglaló tanulmányokat, elemzéseket, értékeléseket készít, kutatásokat kezdeményez, kutatásokat, elemzéseket, tanulmányokat publikációra előkészít,

7. a beruházási típusú projektek tekintetében a szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz azok előkészítésében és megvalósításában, együttműködve a Projektirányítási Főosztállyal.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység