Kirendeltség

Kirendeltség

Feladata – illetékességi területén – a fenntartott intézmények szakmai irányítása. A kirendeltség élén álló igazgató feladatait az általános főigazgató-helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Megyei Koordinációs Osztály

Fő feladatai:

1. ellátja a kirendeltségi jogi feladatokat,

2. ellátja a humánpolitikai feladatokat a kirendeltség kormánytisztviselői, munkavállalói és közfoglalkoztatottjai tekintetében,

3. ellátja a humánpolitikai feladatokat a fenntartott intézmények vezetői tekintetében,

4. ellátja a kirendeltség titkársági és ügyviteli adminisztrációval kapcsolatos feladatait,

5. igazgatói jóváhagyásra előkészíti a kirendeltség ügyrendjét,

6. igazgatói jóváhagyásra előkészíti a kirendeltség munkatervét, ellenőrzési tervét,

7. javaslatot tesz a kirendeltség működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára,

8. közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

9. az igazgatóhelyettes részére meghatározott kiadmányozási jogkörökben kiadmányozásra előkészíti a kirendeltség feladatkörébe tartozó ügyeket.

Szervezetirányítási Osztály
Fő feladatai:1. a fenntartott intézmények felett szakmai irányítást végez,

2. a fenntartott intézményeket érintő panaszügyeket, bejelentéseket kivizsgálja,

3. felülvizsgálja a fenntartott intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és házirendjét, szakmai felülvizsgálatot követően gondoskodik azok jóváhagyásáról,

4. vizsgálja az intézmények által előkészített utasítások, szabályzatok jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését,

5. előkészíti a fenntartott intézmények alapító okirata és annak módosítása, valamint megszüntető okirata tervezetét, szakmai felülvizsgálatra felterjeszti a központi szerv illetékes szervezeti egységéhez,

6. megállapítja a fenntartott intézmények intézményi térítési díját,

7. ellátja a fenntartott intézményeknél jelentkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,

8. ellenőrzi a fenntartott intézmények adatvédelmi és közérdekű adatokkal kapcsolatos tevékenységét,

9. fenntartói ellenőrzéseket folytat le.

A Szervezetirányítási Osztály szociális és gyermekvédelmi feladatai ellátásának meghatározása tekintetében a Pest Megyei Kirendeltség ügyrendjében foglaltak az irányadók.

Fejlesztési és Működtetési Osztály
Fő feladatai:1. informatikai támogatást nyújt a kirendeltség és a fenntartott intézmények részére,

2. ellátja a vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat,

3. ellátja a kirendeltségi beszerzési és közbeszerzési feladatokat,

4. a fenntartott intézményekhez kapcsolódó pályázatokat előkészíti,

5. ellátja a kirendeltséget és a fenntartott intézményeket érintő projektek tervezésével, lebonyolításával (beleértve a pénzügyi lebonyolítást is), fenntartásával kapcsolatos feladatokat – ide nem értve a projektfeladatok végrehajtása során a Támogatóval való kapcsolattartást -, a projektekhez kapcsolódó feladatokat a Projektirányítási Főosztály és a feladatok által érintett szakmai főosztályok iránymutatásainak figyelembevételével végzi,
6. a pályázatokkal kapcsolatos adatokat, iratokat rendszeresen továbbítja a központi szerv felé,

7. a projekt megvalósítását igazoló dokumentumokat összegyűjti, projektdossziét vezet, és nyomonkövethetőségét, megőrzését biztosítja,

8. ellátja az épületüzemeltetési feladatokat,

9. gondoskodik a Főigazgatóság vagyonkezelésében álló ingatlanok hasznosításáról.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység