Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály

Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály

Feladata a fenntartott gyermekvédelmi intézmények, javítóintézetek szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály vezetője feladatait a szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Gyermekvédelmi Ellátási, Adatszolgáltatási és Ellenőrzési Osztály
Fő feladatai:1. szakmailag irányítja a kirendeltségek gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos feladatait,

2. elkészíti a fenntartott gyermekvédelmi intézmények éves szakmai ellenőrzési tervét, az abban foglaltak szerint a fenntartott intézményeknél ellenőrzést folytat le, valamint attól függetlenül, indokolt esetben helyszíni vizsgálatot, célellenőrzést végez,

3. elkészíti a kirendeltségek éves szakmai ellenőrzési tervének és szakmai beszámolójának szempontrendszerét, a kirendeltségek által elkészített szakmai beszámolót előkészíti főigazgatói jóváhagyásra,

4. ellátja a gyermekvédelmi intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel, gyermekbántalmazással kapcsolatos feladatokat,

5. közreműködik a gyermekvédelmi intézmények szakmai működésével kapcsolatos panaszügyek, bejelentések kivizsgálásában,

6. ellátja a gyermekvédelmi ellátások iránti igények alakulásának, az ellátotti létszám változásának, a férőhelyek alakulásának, területi megoszlásának elemzését, stratégiai fejlesztési javaslatot készít, koordinálja azok végrehajtását,

7. az egységes joggyakorlás és a megfelelő együttműködés biztosítása érdekében feltárja a jó gyakorlatokat, szakmai tájékoztató anyagokat, ajánlásokat készít a Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztállyal együttműködésben,

8. évente (amennyiben indokolt, több alkalommal is) szakmai értekezleteket szervez a kirendeltségek részére,

9. többcélú gyermekvédelmi intézmény esetén ellátja a köznevelési feladattal összefüggő jogszabályban előírt fenntartói feladatokat.

Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztály
Fő feladatai:1. szakmailag felülvizsgálja és a Jogi Főosztály felé továbbítja a fenntartott gyermekvédelmi intézmények kirendeltség által előkészített alapító okirata és annak módosítása, valamint megszüntető okirata tervezetét, a jogszabály által előírt esetekben intézkedik a miniszteri előzetes jóváhagyás beszerzése iránt,

2. véleményezi és egyetértésre a főigazgató elé terjeszti az intézményi térítési díj összegére vonatkozó kirendeltségi javaslatot,

3. előkészíti a gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos ellátási szerződéseket, megállapodásokat,

4. a Gyermekvédelmi Ellátási, Adatszolgáltatási és Ellenőrzési Osztállyal együttműködésben közreműködik a kirendeltségek éves szakmai ellenőrzési terve és szakmai beszámolója szempontrendszerének elkészítésében,

5. véleményezi a fenntartott intézményeket érintő jogszabályok szakmai javaslatait, tervezeteit, javaslatot tesz azok módosítására,

6. szakmai szabályok egységes alkalmazását segítő szakmai iránymutatások készítésével támogatja a fenntartott intézmények egységes szakmai működését,

7. összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat,

8. figyelemmel kíséri a gyermekvédelmi intézményeket, javítóintézeteket érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását,

9. a gyermekvédelmi intézményrendszert érintő kutatásokat folytat, illetve szervez,

10. új gondozási módszereket dolgoz ki, vezet be és valósít meg,

11. szakmai programokat szervez és bonyolít le,

12. hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést végez, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít az ágazati stratégiai döntések megalapozására,

13. a Főigazgatóság fenntartói szakmai tevékenységével összefüggő statisztikákat, felméréseket, elemzéseket, kutatásokat, összefoglaló tanulmányokat, elemzéseket, értékeléseket készít, kutatásokat kezdeményez, kutatásokat, elemzéseket, tanulmányokat publikációra készít elő,

14. szervezi az akkreditáltatott és egyéb, az intézmények működésében tapasztalt hiányosságokra reagáló belső szakmai képzéseket, és azok keretében oktatja a fenntartott intézmények munkavállalóit,

15. a beruházási típusú projektek tekintetében a szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz azok előkészítésében és megvalósításában, együttműködve a Projektirányítási Főosztállyal.

Gyermekvédelmi és Szakszolgálati Koordinációs Osztály
Fő feladatai:1. ellátja a Főigazgatóság központi szerve közvetlen fenntartásában lévő intézmények tekintetében a fenntartói feladatokat,

2. jóváhagyja a közvetlen fenntartású intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, házirendjét (a javítóintézetek házirendjének kivételével), jóváhagyásra felterjeszti a javítóintézetek házirendjét,

3. a javítóintézeti ellátás iránti igények alakulásának, az ellátotti létszám változásának, a férőhelyek alakulásának, területi megoszlásának elemzését végzi, stratégiai fejlesztési javaslatot készít, azok végrehajtását koordinálja,

4. elvégzi a közvetlen fenntartású intézmények alapító és megszüntető okiratának szakmai előkészítését és a Jogi Főosztály felé továbbítja azokat,

5. előkészíti a közvetlen fenntartású intézmények ellátási szerződéseit, megállapodásait,

6. javaslatot tesz a közvetlen fenntartású intézmények átalakítására,

7. kivizsgálja a közvetlen fenntartású gyermekvédelmi intézményeket érintő panaszügyeket, bejelentéseket,

8. elvégzi a közvetlen fenntartású intézményeket érintően a rendkívüli eseményekkel és a gyermekbántalmazási esetekkel kapcsolatos feladatokat,

9. megállapítja a közvetlen fenntartású intézmények intézményi térítési díját,

10. gondoskodik a közvetlen fenntartású intézmények munkavállalóinak képzéséről, továbbképzéséről,

11. a közvetlen fenntartású intézményeknél fenntartói ellenőrzéseket végez,

12. a közvetlen fenntartású intézményeknek szakmai iránymutatást és szakmai segítséget nyújt,

13. ellenőrzi a közvetlen fenntartású intézmények adatvédelmi és közérdekű adatokkal kapcsolatos tevékenységét,

14. kezdeményezi a közvetlen fenntartású gyermekvédelmi intézmények szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását,

15. koordinálja, monitorozza, ellenőrzi a meghallgató és terápiás szolgáltatások szakmafejlesztési folyamatát.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység