Főigazgatói Iroda

Főigazgatói Iroda

Feladata a Főigazgatóság titkársági, adminisztrációs, igazgatási és ügyviteli, a kommunikációs és sajtókapcsolati, a stratégiai tervezési, továbbá a fenntartóváltozással összefüggő feladatok ellátása. A Főigazgatói Iroda feladatai közé tartozik az adatvédelmi feladatok, valamint a közérdekű adatigénylési feladatok ellátásának a biztosítása, a védelmi és az egyenlő bánásmódot érintő feladatok ellátása.

A Főigazgatói Iroda keretei között működő adatvédelmi tisztviselőt a főigazgató nevezi ki, menti fel. Az adatvédelmi tisztviselő a jogszabályban meghatározott feladatkörét érintően önállóan jár el, feladatainak ellátása tekintetében a szervezeti egység vezetője által nem utasítható.

Az adatvédelmi tisztviselő

1. az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feladatokat végrehajtja, elősegíti a személyes adatok védelme érdekében, az adatkezelőnek a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, végzi az ezzel kapcsolatos szervezési és ellenőrzési feladatokat,

2. elősegíti az Infotv.-ben meghatározott feladatok végrehajtását, az információszabadsághoz való jogok érvényesülésének érdekében, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog biztosításának az adatkezelők általi teljesítését, végzi az ezzel kapcsolatos szervezési és ellenőrzési feladatokat,

3. munkájáról, tevékenységéről tájékoztatja a főigazgatót.

Az adatvédelmi tisztviselő működésének és feladatellátásának rendjét egyéb szervezet- és működésszabályozó eszköz is tartalmazza.
A Főigazgatói Iroda vezetője feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Igazgatási és Ügyviteli Osztály
Fő feladatai:1. ellátja a főigazgatói, az igazgatói és a vezetői értekezlet titkársági feladatait, gondoskodik az értekezletek megszervezéséről, előkészítéséről, dokumentálásáról, emlékeztetők készítéséről,2. szervezi a főigazgató és az általános főigazgató-helyettes programját, koordinálja a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjait,

3. közreműködik az igazgatási döntések végrehajtásában,

4. ellátja a Főigazgatóság protokoll-listájának nyilvántartását,

5. ellátja a Főigazgatósághoz érkező iratok feldolgozását, intézését, a titkársági ügyviteli feladatokat, a Főigazgatóságra érkező papír és elektronikus dokumentumok tárgykör szerint illetékes főigazgató-helyettes, főosztályvezető részére történő továbbítását,

6. gondoskodik a Főigazgatóság elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatainak ellátásáról,

7. elvégzi a Főigazgatóság ügyviteli munkájának, ügykezelésének irányítását és ellenőrzését,

8. gondoskodik az iratkezelési szabályzat és az irattári terv elkészítéséről,

9. gondoskodik az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséről,

10. biztosítja az irattári őrzést,

11. kezeli a minősített adatot tartalmazó ügyiratokat.

Szervezetfejlesztési Osztály
Fő feladatai:1. gondoskodik a Főigazgatóság internetes honlapjának, továbbá más, tematikusan kapcsolódó főigazgatósági honlapoknak a tartalmi frissítéséről az Informatikai Főosztállyal együttműködésben,

2. gondoskodik a belső kommunikáció elősegítése érdekében a Főigazgatóság belső intranetes hálózatának frissítéséről, karbantartásáról az Informatikai Főosztállyal együttműködésben,

3. összeállítja a Főigazgatóság éves munkatervét és ennek teljesüléséről szóló beszámolót,

4. összeállítja a Főigazgatóság tevékenységéről készülő éves értékelő jelentést, beszámolót,

5. ellátja a Főigazgatóságot érintő kommunikációs és sajtókapcsolati feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság külső kommunikációs tevékenységének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint,

6. ellátja a Főigazgatóság nemzetközi ügyeinek szervezését és intézését,

7. ellátja a Főigazgatóságot érintő nemzetközi kötelezettségek teljesítésének irányítását és felügyeletét,

8. kapcsolatot tart a különböző hatóságokkal, konkrét ügyekben hivatalos megkeresést követően a jogszabályban meghatározottak szerint támogatást nyújt a megkereső hatóságok, országos hatáskörű szervek részére,

9. biztosítja a védelmi referensi feladatok ellátását,

10. a panaszok és közérdekű bejelentések elintézésének rendjéről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a Főigazgatóságra érkező panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, nyilvántartásáról,

11. kialakítja a pszichológiai alkalmasság vizsgálati rendszerét, és rendszeresen monitoringozza
azt.

Stratégiai és Monitoring Osztály
Fő feladatai:1. ellátja a Főigazgatóság kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzatában meghatározott feladatokat, kezdeményezi az éves kockázatfelmérést, összeállítja a kockázati térképet az egyes szervezeti egységek által végzett kockázatfelmérés alapján, nyilvántartja a kockázatkezelés folyamata során feltárt kockázatokat és intézkedéseket, ellenőrzi a folyamatgazda által kidolgozott intézkedési terv végrehajtását, és annak eredményéről a főigazgatót tájékoztatja,

2. elkészíti az éves és stratégiai tervezést megalapozó kockázatelemzést, összehangolja a stratégiai tervezést és éves ellenőrzési terveket,

3. a szakmai szervezeti egységekkel együttműködve kidolgozza az EMMI szociális ágazatra vonatkozó stratégiai terveiből, munkatervéből, prognózisokból a Főigazgatóságra vonatkozó szervezeti célokat, terveket és feladatokat,

4. munkafolyamatokat elemez, és tanulmányozása alapján javaslatot készít a korszerűsítésre,

5. fejleszti és működteti a központi szerv és a kirendeltségek tevékenysége vonatkozásában a monitoring- és nyilvántartási rendszert,

6. ellátja a kirendeltségek által szolgáltatott adatokkal kapcsolatos feldolgozási, elemzési és tájékoztatási feladatokat,

7. részt vesz az EMMI illetékes főosztályaival és a Főigazgatóság illetékes szakmai szervezeti egységeivel együttműködve az ágazat szakmai területeit érintő európai uniós, nemzetközi és hazai pályázati forrásból és egyéb célzott költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztéseinek stratégiai tervezésében, a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek véleményezésében, a  minisztériumi álláspont kialakításában,

8. pályázatfigyelést végez, pályázati és projektötleteket generál, segíti a projektfejlesztést, ellátja a pályázatok megírásának irányítását és koordinálását,

9. a szervezeti egységek között összehangolja a Főigazgatóság fejlesztési koncepciójához kapcsolódó pályázati finanszírozású fejlesztési terveket,

10. biztosítja az európai uniós és nemzetközi, valamint hazai pályázati forrásból és egyéb célzott költségvetési támogatásból a hatáskörébe utalt projektek teljes körű megvalósítását, valamint a kirendeltségi és intézményi hatáskörbe utalt projektek megvalósításának szakmai támogatását, koordinációját, nyomon követését,

11. ellátja az állami fenntartású intézmények egyházi fenntartásba adásához, valamint az egyházi fenntartó feladatellátásához szükséges vagyonelemek átadásával összefüggő operatív feladatokat.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység