Tájékoztató a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program végrehajtásáról

A projektek keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapjának finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttatunk el a rászoruló személyekhez.

RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” című felhívás

Az RSZTOP-1.1.1-16 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország kormányának finanszírozásával.

A projektek végrehajtása 2 szakaszban valósult meg. Az 1. szakasz célja egy három megyére kiterjedő „Pilot projekt” megvalósítása volt, amelynek tapasztalatait felhasználtuk a 2. szakasz országos végrehajtása során.

RSZTOP -1.1.1-16-2016-00001 – Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára („pilot” szakasz)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), jogutódlással vette át a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 azonosító számon regisztrált kiemelt projekt megvalósítására 2016. május 10-én az EFOP-RSZTOP Irányító Hatósággal kötött támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását.

Az 1. szakasz előkészítése 2016-ban, a tényleges megvalósítás 2017 júniusában kezdődött, lezárására pedig 2018. szeptember 30-án került sor. Az osztások 2018. júniusában fejeződtek be. A célcsoport nagysága meghaladta a 10 ezer főt. Az élelmiszercsomagok vásárlására 1,055 milliárd Ft állt rendelkezésre. A megvalósítás helyszínei Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék voltak.

A projekt keretében élelmiszercsomaghoz jutottak a kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3 éves korú (illetve a nyári iskolaszünet időszakában 7-14 éves korú) gyermekek családjai, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyák, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától).

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 projekt keretében 2017. június és 2018. június között a három megyében összesen 150 567 db élelmiszercsomag kiosztására került sor.

RSZTOP 1.1.1-16-2016-00002 – Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében

– Támogatás összege: ~18,336 milliárd Ft (indikátor: 100.000 fő/év)
– Támogatási szerződés az SZGYF és az EFOP-RSZTOP Irányító Hatóság között került megkötésre
– Osztások tényleges megkezdése: 2017 decemberétől folyamatos volt, még a koronavírusjárvány időszakában is.

– Célcsoport: a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3 éves gyermeket nevelő családok, illetve olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától). A nyári időszakban a célcsoport évi egy-két alkalommal kibővült a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 7-14 éves gyermeket nevelő családokkal.

Az RSZTOP-1.1.1. két szakasza keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására került sor. Ezen kiemelt projekt keretében alapvető élelmiszereket tartalmazó, kb. 6-10 kg közötti súlyú csomagokat osztottunk, általában évi 10-12 alkalommal, megközelítőleg hathavonta kisebb-nagyobb mértékben változó csomagtartalommal.

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 projekt megvalósítása országos, ugyanakkor az indulásakor még tartott a pilot program, így 2017 decemberében még 16 megyében kezdődött meg a 2. szakasz keretében az osztás.

2018. júliustól a projekt már valóban országosra bővült, így ezt követően már mind a 19 megyében a 2. szakasz élelmiszercsomagjainak osztása zajlott, az átlagosan havi kb. 18-20.000 főt kitevő célcsoport számára. A nyári időszakban zajló osztások keretében a 7-14 éves korú RGYK jogosultakkal együtt már megközelítőleg 100.000 gyermek és várandós anya részesülhetett élelmiszercsomagban.

2017. december 01. – 2023. január 31. között összesen több mint 1.614.000 db csomagot osztottunk ki a projekt megvalósítása során. A csomagok osztása folyamatos volt a rászorulók érdekében a veszélyhelyzet időszakában is, az SZGYF Kirendeltségei és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok együttműködésében. Az osztások a jelenlegi finanszírozási időszakban 2023. január 31-ével lezárultak.

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

– Támogatás összege: ~ 5,140 milliárd forint (ebből alapvető fogyasztási cikkek („babacsomag”) ~ 2,230 milliárd Ft, indikátor: 20.000 fő/év; ezen felül anyagi támogatás („tanszercsomag”) ~ 2,910 milliárd Ft, indikátor: 2022. 12. 31-ig összesen 320.000 fő.
– Támogatási szerződés az SZGYF, a konzorciumi partner és az Irányító Hatóság között megkötésre került
– Osztások megkezdése: 2018. február, évi egy alkalommal (alapvető fogyasztási cikkek), 2019. augusztus (tanszercsomag).

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében alapvető fogyasztási cikkekkel és anyagi támogatással lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-2.1.1. keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttatott a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves gyermeket nevelő családok, valamint az olyan háztartásban élő várandós anyák (a magzat 3 hónapos korától) életminőségének javítása érdekében, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. A szegénységben élő gyermekek esetében olyan hiányzó fogyasztási cikkek voltak nyújthatók, mint például babacsomag, a gyermek életkorának megfelelő könyvek és készségfejlesztő játékok, tisztálkodó és mosószerek.

A projekt keretében 2019. évtől ezen felül alapvető anyagi támogatás (tisztálkodási szerek és iskolai felszerelések) nyújtása is megvalósult 1-8. évfolyamos, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a Klebelsberg Központ, mint konzorciumi partner által megvalósítva.

Az RSZTOP-2.1.1 projekt keretében 2018. február -2022. december 31. között mintegy 115.119 db, alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot osztottunk ki a rászorulói célcsoport tagjai körében. A 2022. évi osztásokra nagyrészt a május-július közötti időszakban került sor.
A Klebelsberg Központ megvalósításában 2019. évtől anyagi támogatás nyújtása is megvalósult:  a 2019/2020. tanévben közel 30.400 fő 1-8. évfolyamon tanuló gyermek részesülhetett „tanszercsomagban”. A program ezt követően is folytatódott, egészen 2022-ig, melynek során a 2020/2021. tanévben 106.000, a 2021/2022. tanévben 110.480, a 2022/2023. tanévben pedig 101.200 gyermek részesülhetett a tanévkezdést segítő tanszercsomagban. 

A projektben zajló osztások mindkét célcsoport vonatkozásában 2022. december 31-ével lezárultak.

RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára”

Projekt azonosítószáma: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001

Magyarország Kormányának felhívása alapján az RSZTOP-4.1.1-16 projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttat a kedvezményezett járásokban élő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak:
1. rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági járadékban részesülő személyek,
2. nyugellátásban részesülő személyek,
3. időskorúak járadékában részesülők,
4. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyek,
A végső kedvezményezettek kiválasztása (a jogosulti lista) a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján történik. A jogosultság az adott személy jövedelme alapján kerül meghatározásra. A támogatásban részesülők kiválasztásánál prioritást élveznek az időskorúak járadékában és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők, majd a további fenti ellátásokból származó legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek. A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő személyek támogatásban nem részesíthetők.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében a szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének javítása érdekében történő intézkedések végrehajtására kerül sor. A Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap támogatja az Európai Unió Európa 2020 stratégiája céljait, amelyek eléréséhez az RSZTOP projekt is hozzájárul, a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányuló programmal.

Az RSZTOP kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében tartós élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

A program során, várhatóan 2023-ig, évente kettő-négy alkalommal kapnak csomagot a jogosultak, amelyről előzetesen személyre szóló levélben értesítjük őket. A projekt során legalább 50 000 rászoruló kap rendszeres időközönként támogatást. Az első osztási időszak ütemezetten 2018 áprilistól – júniusig tartott, 1055 településen került sor osztásra.

2023. márciusig kiosztott csomagok száma: 640.714 db

Projekttel kapcsolatos adatok:

A rendelkezésre álló forrás: 9.619.769.375.- Forint.

Jogosultak száma: országosan ~ 55 ezer fő

Csomag:
A csomag közel 10 kg súlyú és tartós élelmiszert tartalmaz, többek között tejet, lisztet, mézet, gyümölcsnektárt, száraztésztát, szárazbabot.