Esélyteremtési Főosztály

Esélyteremtési Főosztály

Feladata a fenntartott intézmények ellátottjainak és gondozottjainak képviselete, jogaik érvényesülésének biztosítása. Az Esélyteremtési Főosztály vezetője feladatait a szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Ellátottjogi és Gyermekjogi Osztály
Fő feladatai:1. a szociális intézmények ellátottai tekintetében ellenőrzi, szükség esetén kivizsgálja a szociális ellátások során az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, illetve az egyes ellátotti csoportok speciális jogainak érvényesülését,

2. koordinálja a fenntartott intézmények esélyteremtéssel, társadalmi integrációval, az önálló életvitel megteremtésével kapcsolatos szakmai programjait, különös figyelemmel a tehetséggondozási, a mentálhigiénés fejlesztési, a sport- és egészséges életmód programokra,

3. feltárja az esélyteremtési jó gyakorlatokat és szakmai tájékoztatóanyagokat, illetve ajánlásokat készít, és elősegíti a széles körben történő alkalmazását,

4. elősegíti az ellátottak és az intézményben dolgozó szakemberek ellátotti jogokkal kapcsolatos tájékozottságát,

5. koordinálja a Főigazgatóság Integrált Jogvédelmi Szolgálattal történő együttműködését,

6. a gyermekvédelmi szakellátási intézményi ellátottak és a javítóintézeti növendékek  tekintetében felügyeli a gyermeki jogok teljesülését, javaslatot tesz azok teljes körű érvényesülésének biztosítása érdekében,

7. szakmai értekezleteket szervez a jogalkalmazás egységesítése és a szakmai tapasztalatok megosztása érdekében,

8. pályázatokat szervez a szociális intézményekben ellátottak, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és a javítóintézeti növendékek részére az esélyteremtés, a társadalmi integráció, az önálló életvitel elősegítése érdekében,

9. figyelemmel kíséri és elősegíti az Esélyteremtési Intézkedési Programban foglaltak megvalósítását,

10. a beruházási típusú projektek tekintetében a szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz azok előkészítésében és megvalósításában, együttműködve a Projektirányítási Főosztállyal,

11. szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

Fogyatékosságügyi Osztály
Fő feladatai:1. elősegíti és nyomon követi az Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve intézkedési terv végrehajtását a Főigazgatóság intézményeiben, nyomon követi a jogszabályi környezet, a szakmai irányelvek változását, a tárgykört érintő előterjesztéseket véleményezi, és javaslatot tesz a
szakterületet érintő jogszabályok, jogi iránymutatások módosítására,

2. támogatja a Főigazgatóság fogyatékos ellátottjai intézményi kitagolását, figyelemmel kíséri, illetve összegyűjti a különböző fogyatékossági csoportok ellátása során a legjobb gyakorlatokat és módszereket, továbbá elősegíti azok adaptálását,

3. koordinálja a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézményekben élő fogyatékos ellátottak elemi rehabilitációját, illetve javaslatot tesz azok további fejlesztésére,

4. szakmailag támogatja a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítését,

5. a Szociális Intézményirányítási Főosztállyal együttműködésben személyes és intézményi megkeresés alapján tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek intézményi elhelyezésének lehetőségéről, feltételeiről, az ügyintézés menetéről,

6. közreműködik az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkársága működtetésében, és ellátja a titkári feladatokat,

7. szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály
Fő feladatai:1. közreműködik a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásával (tervezéssel, előkészítéssel, végrehajtással, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok ellátásában,

2. nyilvántartást vezet a fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról, amely adatokat összesíti, értékeli és elemzi, továbbá ellátja az adatbázis aktualizálásával kapcsolatos feladatokat,

3. kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, szociális szolgáltatást nyújtókkal, a Főigazgatóság kirendeltségeivel, az intézmények vezetőivel, az egyéb érintett államigazgatási szervekkel,

4. közreműködik a szakmai beszámolók, jelentések előkészítésében, véleményezésében, szakmai szempontból ellenőrzi a benyújtott elszámolásokat,

5. a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatosan képzéseket, értekezleteket, szakmai munkacsoportokat szervez és bonyolít le,

6. ellátja a fenntartott intézmények vonatkozásában a fejlesztő foglalkoztatás szakmai koordinációját, felügyeletét, módszertani támogatását, elősegíti a termékértékesítést,

7. ellenőrzi az állami fenntartásban működő fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények szakmai tevékenységét, a fejlesztő foglalkoztatás céljára biztosított forrás jogszerű felhasználását nyomon követi,

8. szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység