Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály
Feladata a Főigazgatóság beruházási üzemeltetési, közbeszerzési és beszerzési tevékenységének ellátása. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.
Beruházási és Üzemeltetési Osztály
Fő feladatai:1. végzi az üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzések szakmai támogatását a Közbeszerzési és Beszerzési Osztállyal együttműködésben,

2. gondoskodik a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi, őrzés-védelmi feladatok végrehajtatásáról,

3. megszervezi az épületek műszaki karbantartását, energiaellátási feladatait,

4. nyilvántartja a Főigazgatóság gépjárműveit, a központi szervhez tartozó gépjárművek használatát megszervezi,

5. előkészíti a bel- és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos gépjárműigénylések engedélyezését,

6. a Főigazgatóság eszköz- és anyagigényeit teljesíti, a működéshez szükséges egyéb eszközök üzemeltetését végzi,

7. közreműködik a selejtezési és leltározási feladatok végrehajtásában,

8. biztosítja az épületüzemeltetési feladatokat,

9. meghatározza a Főigazgatóság saját költségvetéséből megvalósuló beruházások ütemezését,

10. meghatározza az esetlegesen rendelkezésre álló, a vagyonkezelt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházási tartalékkeret terhére elvégezhető feladatokat,

11. felméri a beruházási és felújítási igényeket,

12. ellenőrzi és szükség esetén koordinálja a jóváhagyott beruházásokat a pénzügyi forrástól függetlenül,

13. műszaki kérdésekben szakértelmet biztosít a Projektirányítási Főosztály feladataihoz,

14. az ingó és ingatlan beruházási projektek tekintetében ellátja azok műszaki előkészítési feladatait, ezen projektek megvalósítása során műszaki-szakmai támogatás nyújt,

15. az ingó és ingatlan beruházási típusú projektek tekintetében a szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz azok előkészítésében és megvalósításában, együttműködve a Projektirányítási Főosztállyal,

16. a Főigazgatóság saját költségvetéséből megvalósuló és a kirendeltségek által szükségesnek ítélt munkálatok elvégzéséhez ellátja a döntés előkészítő feladatokat, és a döntésről a kirendeltségek felé tájékoztatást ad,

17. létrehozza és aktualizálja a Főigazgatóság bármely jogcímen használt ingatlanjaira és felépítményeire a minden vonatkozó műszaki adatot tartalmazó katasztert.

Közbeszerzési és Beszerzési Osztály
Fő feladatai:1. koordinálja és bonyolítja a Főigazgatóság közbeszerzési eljárásait,2. ellátja a közbeszerzési törvényben és egyéb közbeszerzési tárgyú jogszabályokban meghatározott ajánlatkérői feladatokat,3. szükség esetén részt vesz a közbeszerzési jogorvoslati eljárásokban,4. felméri és összesíti az önálló szervezeti egységek éves visszterhes beszerzési igényeit, és összeállítja a Főigazgatóság éves beszerzési tervét,

5. az éves beszerzési terv alapján összeállítja a Főigazgatóság éves közbeszerzési tervét, valamint annak módosítását,

6. közbeszerzési és jogi szempontból vizsgálja, véleményezi a részére megküldött szerződéstervezeteket,

7. a Főigazgatóság szervezeti egységeinek megkeresése alapján közbeszerzési állásfoglalásokat készít,

8. ellátja a központosított közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat,

9. elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzéseket a Beruházási és Üzemeltetési Osztállyal együttműködésben,

10. lebonyolítja a beszerzési eljárásokat,

11. gondoskodik a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről szóló kormányrendelet által előírt ajánlatkérési feladatok év eleji, illetve év közbeni ellátásáról, valamint az e kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódóan kiadott miniszteri rendeletben felsorolt termékek vonatkozásában a beszerzési igények felméréséről, az e rendeletek hatálya alá tartozó beszerzések nyomon követéséről, a büntetés-végrehajtás központi ellátó szerve által kijelölt gazdasági társasággal történő ellátási szerződés megkötéséről,

12. nyilvántartja a Főigazgatóság központi szerve beszerzéseit,

13. szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység