Tájékoztató a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program végrehajtásáról

A projektek keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapjának finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttattunk el a rászoruló személyekhez.

RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” című felhívás

Az RSZTOP-1.1.1-16 kiemelt projekt célja az volt, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország kormányának finanszírozásával.

A projektek végrehajtása 2 szakaszban valósult meg. Az 1. szakasz célja egy három megyére kiterjedő „Pilot projekt” megvalósítása volt, amelynek tapasztalatait felhasználtuk a 2. szakasz országos végrehajtása során.

RSZTOP -1.1.1-16-2016-00001 – Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára („pilot” szakasz)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), jogutódlással vette át a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 azonosító számon regisztrált kiemelt projekt megvalósítására 2016. május 10-én az EFOP-RSZTOP Irányító Hatósággal kötött támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását.

Az 1. szakasz előkészítése 2016-ban, a tényleges megvalósítás 2017 júniusában kezdődött, lezárására pedig 2018. szeptember 30-án került sor. Az osztások 2018. júniusában fejeződtek be. A célcsoport nagysága meghaladta a 10 ezer főt. Az élelmiszercsomagok vásárlására 1,055 milliárd Ft állt rendelkezésre. A megvalósítás helyszínei Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék voltak.

A projekt keretében élelmiszercsomaghoz jutottak a kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3 éves korú (illetve a nyári iskolaszünet időszakában 7-14 éves korú) gyermekek családjai, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyák, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától).

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 projekt keretében 2017. június és 2018. június között a három megyében összesen 150 567 db élelmiszercsomag kiosztására került sor.

RSZTOP 1.1.1-16-2016-00002 – Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében

– Támogatás összege: ~18,336 milliárd Ft (indikátor: 100.000 fő/év)
– Támogatási szerződés az SZGYF és az EFOP-RSZTOP Irányító Hatóság között került megkötésre
– Osztások tényleges megkezdése: 2017 decemberétől

– Célcsoport: a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3 éves gyermeket nevelő családok, illetve olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától). A nyári időszakban a célcsoport évi egy-két alkalommal kibővült a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 7-14 éves gyermeket nevelő családokkal.

Az RSZTOP-1.1.1. két szakasza keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására került sor. Ezen kiemelt projekt keretében alapvető élelmiszereket tartalmazó, kb. 6-10 kg közötti súlyú csomagokat osztottunk, általában évi 10-12 alkalommal, megközelítőleg hathavonta kisebb-nagyobb mértékben változó csomagtartalommal.

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 projekt megvalósítása országos volt, ugyanakkor az indulásakor még tartott a pilot program, így 2017 decemberében még 16 megyében kezdődött meg a 2. szakasz keretében az osztás.

2018. júliustól a projekt már valóban országosra bővült, így ezt követően már mind a 19 megyében a 2. szakasz élelmiszercsomagjainak osztása zajlott, az átlagosan havi kb. 18-20.000 főt kitevő célcsoport számára. A nyári időszakban zajló osztások keretében a 7-14 éves korú RGYK jogosultakkal együtt már megközelítőleg 100.000 gyermek és várandós anya részesülhetett élelmiszercsomagban.

2017. december 01. – 2023. január 31. között összesen több mint 1.614.000 db csomagot osztottunk ki a projekt megvalósítása során. A csomagok osztása folyamatos volt a rászorulók érdekében a veszélyhelyzet időszakában is, az SZGYF Kirendeltségei és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok együttműködésében. Az osztások a jelenlegi finanszírozási időszakban 2023. január 31-ével lezárultak.

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 – Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

– Támogatás összege: ~ 6,284 milliárd forint (ebből alapvető fogyasztási cikkek („babacsomag”) ~ 2,230 milliárd Ft, indikátor: 20.000 fő/év; ezen felül anyagi támogatás („tanszercsomag”) ~ 4,054 milliárd Ft, indikátor: 2023. 11. 30-ig összesen 410.000 fő.
– Támogatási szerződés az SZGYF, a konzorciumi partner és az Irányító Hatóság között megkötésre került
– Osztások megkezdése: 2018. február, évi egy alkalommal (alapvető fogyasztási cikkek), 2019. augusztus (tanszercsomag).

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 kiemelt projekt célja az volt, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében alapvető fogyasztási cikkekkel és anyagi támogatással lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-2.1.1. keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttatott a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves gyermeket nevelő családok, valamint az olyan háztartásban élő várandós anyák (a magzat 3 hónapos korától) életminőségének javítása érdekében, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. A szegénységben élő gyermekek esetében olyan hiányzó fogyasztási cikkek voltak nyújthatók, mint például babacsomag, a gyermek életkorának megfelelő könyvek és készségfejlesztő játékok, tisztálkodó és mosószerek.

A projekt keretében 2019. évtől ezen felül alapvető anyagi támogatás (tisztálkodási szerek és iskolai felszerelések) nyújtása is megvalósult 1-8. évfolyamos, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a Klebelsberg Központ, mint konzorciumi partner által megvalósítva.

Az RSZTOP-2.1.1 projekt keretében 2018. február – 2022. december 31. között mintegy 115.119 db, alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot osztottunk ki a rászorulói célcsoport tagjai körében. A 2022. évi osztásokra nagyrészt a május-július közötti időszakban került sor.
A Klebelsberg Központ megvalósításában 2019. évtől anyagi támogatás nyújtása is megvalósult: a 2019/2020. tanévben közel 30.400 fő 1-8. évfolyamon tanuló gyermek részesülhetett „tanszercsomagban”. A program ezt követően is folytatódott, egészen 2023-ig, melynek során a 2020/2021. tanévben 106.000, a 2021/2022. tanévben 110.480, a 2022/2023. tanévben pedig 101.200 gyermek részesülhetett a tanévkezdést segítő tanszercsomagban. A 2023. évi osztások nemrégiben záródtak.

A projektben zajló osztások az SZGYF vonatkozásában 2022. december 31-ével, a KK vonatkozásában 2023. november 30-ával zárultak.


RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára”
Projekt azonosítószáma: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001

Magyarország Kormányának felhívása alapján az RSZTOP-4.1.1-16 projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttatott a kedvezményezett járásokban élő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoztak:
1. rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági járadékban részesülő személyek,
2. nyugellátásban részesülő személyek,
3. időskorúak járadékában részesülők,
4. egészségkárosodási támogatásban részesülő személyek,
A végső kedvezményezettek kiválasztása (a jogosulti lista) a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján történt. A jogosultság az adott személy ellátási jövedelme alapján került meghatározásra. A támogatásban részesülők kiválasztásánál prioritást élveztek az időskorúak járadékában és az egészségkárosodási támogatásban részesülők, majd a további fenti ellátásokból származó legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek. A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő személyek támogatásban nem voltak részesíthetők.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében a szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének javítása érdekében történő intézkedések végrehajtására került sor. A Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap támogatja az Európai Unió Európa 2020 stratégiája céljait, amelyek eléréséhez az RSZTOP projekt is hozzájárult, a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányuló programmal.

Az RSZTOP kiemelt projekt célja az volt, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében tartós élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

A program során 2018. áprilistól – 2023. augusztusig, évente legalább kettő-négy alkalommal kaptak csomagot a jogosultak, amelyről előzetesen személyre szóló levélben értesítettük őket. A projekt során legalább 50 000 rászoruló kapott rendszeres időközönként támogatást.

2023. augusztusig kiosztott csomagok száma: 716.913 db. Az osztások a jelenlegi finanszírozási időszakban 2023. augusztus 31-ével lezárultak.

Projekttel kapcsolatos adatok:

A rendelkezésre álló forrás: 8 657 792 437 – Forint.

Jogosultak száma: országosan ~ 55 ezer fő

Csomag:
Az átlagosan közel 10 kg súlyú, tartós élelmiszerekből álló csomagok többek között tejet, lisztet, mézet, gyümölcsnektárt, száraztésztát, szárazbabot is tartalmaztak.

EFOP és RSZTOP

2014-2020 zárókonferencia

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) zárókonferenciáját 2024. március 19-én, Budapesten rendezte meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság.

A konferencia célja az volt, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, a 2014-2020-as időszak lezárultával minél teljesebb képet adjon az Irányító Hatóságként hozzá tartozó operatív programok eredményeiről. A délelőtti plenáris előadások mellett számos projektmegvalósító között a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság is megjelent kiállítóként az általa bonyolított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) több projektjével

A konferenciát Dr. Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár nyitotta meg, majd őt követte Andriana Sukova, az Európai Bizottság megbízott főigazgatója. A konferencián Dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese is beszédet mondott, illetve köszöntötte az zárórendezvény résztvevőit.

Képen balról jobbra: Dr. Ágostházy Szabolcs, Adriana Sukova, Dr. Rétvári Bence

A nyitóbeszédeket előadást tartott Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke is, majd őt követte Dr. Nemcsok Dénes Sándor emberi erőforrás fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, aki az EFOP-fejlesztések eredményeinek bemutatásáról tartott előadást.

Beszédet mondott Tóth Judit, a Belügyminisztérium európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, előadásának témája a humánfejlesztések jövője Magyarországon – Az EFOP Plusz és az RRF az emberek szolgálatában volt.

A délelőtti plenáris ülés záróelőadójaként az érdeklődők meghallgathatták Agnès Monfret, az Európai Bizottság, Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság egységvezetőjének az előadását „Mit hoz számunkra a jövő?” – A kohéziós politika 2027 után címmel.

Képen: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Cséplőné Gönczi Veronika és az RSZTOP projektek megvalósításában résztvevő munkatársak

A plenáris előadásokat és az ebédszünetet a szekcióülések követték.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program szekció ülésén a beszélgetésben résztvevőként közreműködtek:

Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója,

Varsányi Nóra, a Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított projekt szakmai vezetője,

Lázár Alpár, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület forrásközpontjának vezetője és

Molnár Gábor, a Klebelsberg Központ Projekt Főosztályának vezetője.

Képen balról jobbra: Szilágyi András, Varsányi Nóra, Cséplőné Gönczi Veronika, Molnár Gábor és Lázár Alpár

A szakmai beszélgetés témái az alábbiak voltak:

 • A projektek keretében nyújtott támogatások komplexitása
 • Fejlesztések (kiemelten a rászoruló személyek támogatása) egymásra épülése, szinergiák OP-n belül és azon kívül
 • A FEAD projektek esetleges ESZA (vagy ERFA) kapcsolódása
 • Rászoruló személyek támogatásainak ciklusokon átívelése, kapcsolat az EFOP Plusz fejlesztéseivel
 • Külön kiemelve a nyomonkövetést, értékelést
 • Jó példák és kihívások
 •  

Elhangzott, hogy a rászoruló személyek támogatása, a célcsoport elérése és a szakpolitikai célok megvalósultak.

Cséplőné Gönczi Veronika, az SZGYF főigazgatója elmondta, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 5 projektet valósított meg az RSZTOP keretében. A projektek célja volt, hogy az Európai Unió és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó segélycsomagokat juttasson el a leginkább rászoruló személyek részére a társadalmi kirekesztődés és szegénység kockázatának csökkentése érdekében.

A projektek az alábbiak szerint valósultak meg:

Élelmiszercsomaghoz jutottak:

 • az RSZTOP-1.1.1 1. és 2. szakasz keretében évi 10-12 alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves korú gyermekek családjai és a jogosultsági feltételeknek megfelelő várandós anyák,

Illetve: évi 1-2 alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 7-14 éves korú gyermekek családjai és

 • az RSZTOP-4.1.1 keretében évi 2-4 alkalommal a szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek.

Alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot kaptak:

 • az RSZTOP-2.1.1 keretében évi 1 alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3 éves korú gyermekek családjai és a jogosultsági feltételeknek megfelelő várandós anyák.
 • évtől a projektmegvalósítás a tanszercsomag osztást végző Klebelsberg Központtal konzorciumban zajlott.

Technikai segítségnyújtás:

 • az RSZTOP-5.1.1 projekt biztosította a Főigazgatóság számára a csomagosztások megkezdését megelőző képzések, az elkészült tanulmányok anyagi hátterét, illetve a végrehajtáshoz szükséges technikai eszközök finanszírozását.

A megvalósítás időszaka és területi lehatárolása:

A Pilot-programként végrehajtott RSZTOP-1.1.1 1. szakaszának keretében 2017. júniusától élelmiszercsomagok osztása valósult meg Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kedvezményezett járásaiban, a kisgyermekes családok célcsoportja részére,

Az RSZTOP-1.1.1 2. szakasza 2017. decemberétől 2018. május-júniusáig a pilottal párhuzamosan valósult meg, 16 megyében, 2018. júliusától pedig már mind a 19 vármegye kedvezményezett járásaira kiterjedtek a projekt keretében megvalósuló osztások. Emellett 2018. februárjában megkezdődtek országosan az RSZTOP-2.1.1 projekt alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó „babacsomagjainak” osztásai is a jogosult kisgyermekes családok részére, majd végül 2018. áprilisában az RSZTOP-4.1.1 keretében a rászoruló időskorú és megváltozott munkaképességű személyek élelmiszersegélyezése is elkezdődhetett.

Országosan a projektmegvalósításra

 • 116 kedvezményezett vagy regionálisan kedvezményezett járásban,
 • több mint 2000 jogosító települést bevonva,
 • közel 1200 osztási helyszínen,
 • átlagosan kb. 90 kirendeltségi munkatárs bevonásával és
 • több mint 450 együttműködő partner (főként család- és gyermekjóléti szolgálat) közreműködésével.

A kiosztott segélycsomagok száma összességében

 • meghaladta a 2,5 millió darabot,
 • ennek 95,5%-a élelmiszercsomagot jelentett és ezzel
 • az SZGYF évente mintegy 150-160 000 rászoruló személy rendszeres segélyezését valósította meg az Európai Unió által biztosított forrásból.