Az SZGYF alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdés a) pontja a Főigazgatóság központi szervének feladatául szabja meg az alábbi intézmények közvetlen fenntartói feladatainak ellátását: Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; Debreceni Javítóintézet; Esztergomi Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola; Károlyi István Gyermekközpont; Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon; Budapesti Javítóintézet; Nagykanizsai Javítóintézet; Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat.
A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Főigazgatóság vármegyei kirendeltségei látják el a fenntartói feladatokat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény alapján átvett intézmények esetében.
A Főigazgatóság összesen 87 intézmény és telephelyei fenntartói feladatait látja el, melyből 42 szociális, 32 gyermekvédelmi, 13 vegyes (szociális és gyermekvédelmi) típusú intézmény.


I.    Intézményfenntartói feladat- és hatáskörében
(1) a központi szerv
•    felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § 
(2) bekezdése szerinti iratokat,
•    egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
•     javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,
•    az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,
•    ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.
2) a kirendeltség
•    ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,
•    megállapítja az intézményi térítési díjat, mely összeg meghatározásához a főigazgató egyetértése szükséges,
•     eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,
•    felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban,
•    szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,
•    összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba,
•    az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt kérelmére dönt az utógondozói ellátás meghosszabbításáról, valamint a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetéséről.


II. A Főigazgatóság

1)    ellátja – az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat kivételével- a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait,
2)    biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint,
3)     közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében,
4)    ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló segélycsomag-osztási és kapcsolódó feladatokat a 2014-2020 és a 2021-2027 programozási időszak vonatkozásában,
5)     működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot,
6)     ellátja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti, továbbá az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat,
7)     ellátja az állami fenntartásban lévő, fejlesztő foglalkoztatási támogatásban részesülő intézmények fejlesztő foglalkoztatási támogatásához köthető szakmai koordinációját, a támogatás jog- és célszerű felhasználásának szakmai támogatását,
8)     biztosítja a fenntartásában lévő üdülők, szállodák, táborok, vendégházak, alkotóházak fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat.