SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye – Intézményvezető

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A kinevezésben meghatározott munkaköri feladatok ellátása az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában jelölt tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok szakszerű ellátása, irányítása, ellenőrzése, továbbá az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatottak felett.

A megpályázott beosztással kapcsolatosan a Békés Vármegyei Kirendeltség ad tájékoztatást a +36-66/770-023 telefonszámon. A pályázatot postai úton kérjük benyújtani a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Vármegyei Kirendeltség címére (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.

További információk a munkáltatóval kapcsolatban a https://szgyf.gov.hu, valamint a https://fago.hu honlapon találhatóak.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Békéscsaba

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az Intézmény közfeladata: a Gyvt. 15 § (3) bekezdés a)-b) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, valamint a 92 §-ban előírt utógondozás ellátása, az Szt. szerinti étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás szociális alapszolgáltatások, fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati eljárásra a 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. 1/A. § (13) bekezdése az irányadó, a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. Az illetmény megállapítására a Kjt., a 257/2000. (XII.26.) Korm. rend., a 2023. évi LII. törvény, a 401/2023. (VII.30.) Korm.rend. az irányadó.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, vagy 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti intézményvezető munkakör betöltésére előírt szakképesítés.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • felsőfokú képesítés a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete, vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti intézményvezető munkakör betöltésére előírt szakképzettségek valamelyike
 • vezetői gyakorlat 1-3 év
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális-, az egészségügyi ellátás, ill. a köznevelés vagy szakképzés területén szerzett gyakorlat
 • büntetlen előélet; figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés (2c) pontjában foglaltakra
 • nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • nem áll a Gyvt. 10/A. § szerinti foglalkoztatási tilalom alatt
 • magasabb vezetői megbízás a Kjt. 20/B. § (2)-(3) bekezdése alapján történik, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti munkakörben
 • hozzájáruló nyilatkozat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, valamint az ehhez szükséges személyes adatainak kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • nyilatkozat benyújtása, hogy a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdésében szereplő feltételeknek megfelel, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a Kjt. 20. § (2a) bekezdésében foglaltakat tudomásul veszi
 • csak hiánytalanul benyújtott pályázat fogadható el.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Bentlakásos integrált intézmény irányítási, vezetési, működtetési, üzemeltetési tapasztalata.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • Vezetői program
 • Szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú bizottság általi személyes meghallgatás. A kinevezésről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.09.28. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szgyf.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.30.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Kapcsolódó témák:

Intézményvezetői pályázatok