Powered by EverLive.net
Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:

Feladata a  fenntartott gyermekvédelmi intézmények, javítóintézetek szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A  Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály vezetője feladatait a  szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.
A főosztályvezető helyettesítését távolléte vagy akadályoztatása esetén a Gyermekvédelmi és Szakszolgálati Koordinációs Osztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Gyermekvédelmi Ellátási, Adatszolgáltatási és Ellenőrzési Osztály vezetője látja el.

Gyermekvédelmi Ellátási, Adatszolgáltatási és Ellenőrzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. szakmailag irányítja a kirendeltségek gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos feladatait
2. elkészíti a  fenntartott gyermekvédelmi intézmények éves szakmai ellenőrzési tervét, az  abban foglaltak szerint, a fenntartott intézményeknél ellenőrzést folytat le, valamint attól függetlenül indokolt esetben helyszíni vizsgálatot, célellenőrzést végez
3. elkészíti a  kirendeltségek éves szakmai ellenőrzési tervének és szakmai beszámolójának szempontrendszerét, a kirendeltségek által elkészített szakmai beszámolót előkészíti főigazgatói jóváhagyásra
4. ellátja a  gyermekvédelmi intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel, gyermekbántalmazással kapcsolatos feladatokat
5. közreműködik a  gyermekvédelmi intézmények szakmai működésével kapcsolatos panaszügyek, bejelentések kivizsgálásában
6. előkészíti a gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos ellátási szerződéseket, megállapodásokat
7. szakmai szabályok egységes alkalmazását segítő szakmai iránymutatások készítésével támogatja a  fenntartott intézmények egységes szakmai működését
8. összesíti, kiértékeli és elemzi a  szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az  ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat
9. a gyermekvédelmi ellátások és a javítóintézeti ellátás iránti igények alakulásának, az ellátotti létszám változásának, a  férőhelyek alakulásának, területi megoszlásának elemzését végzi, stratégiai fejlesztési javaslatot készít, végrehajtását koordinálja
10. az egységes joggyakorlás és a megfelelő együttműködés biztosítása érdekében feltárja a jó gyakorlatokat, szakmai tájékoztatóanyagokat, ajánlásokat készít a  Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztállyal együttműködésben
11. évente (amennyiben indokolt, több alkalommal is) szakmai értekezleteket szervez a kirendeltségek részére
12. szervezi az  akkreditáltatott és egyéb, az  intézmények működésében tapasztalt hiányosságokra reagáló belső szakmai képzéseket, és azok keretében oktatja a fenntartott intézmények munkavállalóit


Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. A Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztály a kirendeltségek illetékességi területén lévő gyermekvédelmi intézmények létrehozásával, átszervezésével és megszüntetésével, a szolgáltatások tervezésével kapcsolatos feladatokat lát el.
2. Szakmailag koordinálja az intézmények átszervezésével, létrehozásával, megszüntetésével kapcsolatos okiratkészítés, továbbítás folyamatát.
3. Véleményezi és egyetértésre a főigazgató elé terjeszti a kirendeltségek intézményi térítési díj összegének meghatározására vonatkozó javaslatát.
4. Javaslatot tesz a gyermekvédelmi szakellátás rendszerének fejlesztésére, szakmai szempontok alapján véleményezi, rangsorolja a fejlesztési, beruházási, támogatási és konszolidációs igényeket.
5. Új gondozási módszereket dolgoz ki, vezet be és valósít meg.
6. Szakmai programokat szervez és bonyolít le.
7. Hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést végez, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés előkészítő tanulmányokat készít.
8. A gyermekvédelmi intézményrendszert érintő kutatásokat folytat, illetve szervez.
9. A Főigazgatóság fenntartói szakmai tevékenységével összefüggő statisztikákat, felméréseket, elemzéseket, értékeléseket készít.
10. Véleményezi a fenntartott intézményeket érintő jogszabályok szakmai  javaslatait, tervezeteit, javaslatot tesz azok módosítására.


Gyermekvédelmi és Szakszolgálati Koordinációs Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

A Főigazgatóság közvetlen fenntartású intézményeivel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, ennek keretében kiemelten:

1. az intézmények átszervezésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő javaslatok, döntések előkészítésében való közreműködés,
2. a szakterületet érintő koncepciók, jogszabályok tervezeteinek véleményezése, valamint javaslattétel jogszabály megalkotásának kezdeményezésére,
3. az intézményeknek szakmai iránymutatás, segítség nyújtása,
4. az intézmények éves ellenőrzési terve alapján helyszíni látogatások, ellenőrzések elvégzése,
5. az intézményekben folyó szakmai munka eredményességének, a szakmai program végrehajtásának ellenőrzése, értékelése,
6. az intézmények működését érintő panaszok és bejelentések kivizsgálása, intézkedés a panaszt kiváltó okok megszüntetésére,
7. az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása,
8. az intézményekben bekövetkező rendkívüli események és gyermekbántalmazási esetek kezelése, nyomon követése, szükséges esetben intézkedés kezdeményezése.
9. intézkedés az intézmények törvényességi felügyeletét ellátó ügyészség, gyámhivatal által feltárt szakmai hiányosságok, jogsértések megszüntetése érdekében.

Vissza