Powered by EverLive.net
Szakmatámogatási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:+36-1-769-1704 /  mellék
E-mail:

Támogatja a Főigazgatóság foglalkozási rehabilitációval és a rehabilitációs hatósági tevékenység szakmai irányításában való közreműködésével kapcsolatos munkáját, továbbá a rehabilitációs szolgáltató tevékenységgel összefüggő módszertani feladatot lát el. A Szakmatámogatási Főosztály vezetője feladatait az intézményirányítási igazgató irányítása mellett látja el. Tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítését a Hatósági Feladatellátást Támogató Osztályt vezető főosztályvezető-helyettes látja el.

Hatósági Feladatellátást Támogató Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 /  mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) a szakmai irányító miniszter – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (12) bekezdése szerinti – szakmai irányítói tevékenységének eredményes ellátását elősegítendő
a) közreműködik a szakmai irányítást ellátó miniszter által kibocsátandó egységes eljárásrendek előkészítésében, kidolgozásában;
b) kidolgozza a szakmai irányító miniszter intézkedéseinek és döntéseinek előkészítéséhez szükséges módszertani útmutatókat;
c) közreműködik az informatikai szakrendszerek szakmai tartalmának kialakításában;
d) az irányadó jogszabályok változásához igazodó egységes végrehajtási gyakorlatot elősegítő tájékoztatókat készít;
e) adatgyűjtést végez a rehabilitációs hatóságként eljáró kormányhivatalok statisztikai adatairól, a rendelkezésre álló adatokat összesíti, elemzéseket készít;

2) közreműködik a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek a rehabilitációs hatóság, rehabilitációs szakértői szerv és orvos-szakértői szerv feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket képező feladatainak ellátásában, az ezzel kapcsolatos intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében.

Foglalkozási Rehabilitációs Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) ellátja a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, innovációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatokat;

2) foglakozási rehabilitációs tevékenységet érintő szakmai ajánlásokat, szakmafejlesztési javaslatokat dolgoz ki;

3) gondoskodik a foglalkozási rehabilitációval foglalkozó személyek rendszeres oktatásáról, továbbképzéséről, ennek keretében — külön jogszabályban meghatározott — oktatási tevékenységet végez;

4) foglalkozási rehabilitációval kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat összesít, nyilvántartást vezet, hatékonysági vizsgálatot végez, prognózisokat, elemzéseket készít;

5) értékeli és elemzi az akkreditált foglalkoztatók foglalkozási rehabilitációs tevékenységét;

6) ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő támogatásokra vonatkozó tájékoztatási és információnyújtási feladatokat;

7) javaslatot tesz a komplex rehabilitációt érintő szolgáltatások és ellátások fejlesztésére, illetve újak létrehozására;

8) országos szakmai és módszertani központot működtet, amely a foglalkozási rehabilitáció szereplői között támogatja a szakmai kommunikációt, és biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű szolgáltatási színvonalát;

9) közreműködik a foglalkozási rehabilitációs területet érintő európai uniós Operatív Programokhoz kapcsolódó tevékenységek végzésében, szakmai támogatás útján.

Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) szakmai támogatást nyújt a fejlesztő foglalkoztatás és a szociális intézményi foglalkoztatás pályáztatásával (tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok ellátásához;

2) nyilvántartást vezet a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról;

3) kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, szociális szolgáltatást nyújtókkal, a Főigazgatóság kirendeltségeivel, intézmények vezetőivel, az egyéb érintett államigazgatási szervekkel;

4) közreműködik a szakmai beszámolók, jelentések szakmai előkészítésében, véleményezésben, a szakmai munkacsoportok szervezésében és azok levezetésében;

5) ellátja a fenntartott intézmények vonatkozásában a fejlesztő foglalkoztatás szakmai koordinációját, felügyeletét, támogatását.

Vissza