Powered by EverLive.net
Kirendeltség
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:

Feladata — illetékességi területén — a fenntartott intézmények szakmai irányítása.
A kirendeltség élén álló igazgató feladatait az általános főigazgató-helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Megyei Koordinációs Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:

Fő feladatai:

1. ellátja a jogi, közbeszerzési feladatok előkészítését,

2. ellátja a humánpolitikai feladatokat a kirendeltség kormánytisztviselői, munkavállalói és közfoglalkoztatottjai tekintetében,

3. ellátja a humánpolitikai feladatokat a fenntartott intézmények vezetői tekintetében,

4. ellátja a kirendeltség titkársági és ügyviteli adminisztrációval kapcsolatos feladatait,

5. igazgatói jóváhagyásra előkészíti a kirendeltség ügyrendjét,

6. igazgatói jóváhagyásra előkészíti a kirendeltség munkatervét, ellenőrzési tervét,

7. javaslatot tesz a kirendeltség működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára,

8. közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

9, az igazgatóhelyettes részére meghatározott kiadmányozási jogkörökben kiadmányozásra előkészíti a kirendeltség feladatkörébe tartozó ügyeket.

Szervezetirányítási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail: -
Fő feladatai:

1. a fenntartott intézmények felett szakmai irányítást végez,

2. a fenntartott intézményeket érintő panaszügyeket, bejelentéseket kivizsgálja,

3. felülvizsgálja a fenntartott intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és házirendjét, szakmai felülvizsgálatot követően gondoskodik azok jóváhagyásáról,

4. vizsgálja az intézmények által előkészített utasítások, szabályzatok jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését,

5. előkészíti a fenntartott intézmények alapító okirata és annak módosítása, valamint megszüntető okiratának tervezetét, szakmai felülvizsgálatra felterjeszti a központi szerv illetékes szervezeti egységéhez,

6. megállapítja a fenntartott intézmények intézményi térítési díját,

7. ellátja a fenntartott intézményeknél jelentkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,

8. ellenőrzi a fenntartott intézmények adatvédelmi és közérdekű adatokkal kapcsolatos tevékenységét,

9. fenntartói ellenőrzéseket folytat le.

A Szervezetirányítási Osztály által ellátott feladatok meghatározása tekintetében a Pest Megyei Kirendeltség ügyrendjében foglaltak az irányadók.

Fejlesztési és Működtetési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. informatikai támogatást nyújt a kirendeltség és a fenntartott intézmények részére,

2. ellátja a vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat,

3. a fenntartott intézményekhez kapcsolódó pályázatokat előkészíti,

4. ellátja a kirendeltséget és a fenntartott intézményeket érintő projektek tervezésével, lebonyolításával, fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

5. a pályázatokkal kapcsolatos adatokat, iratokat rendszeresen továbbítja a központi szerv felé,

6. a projekt megvalósítását igazoló dokumentumokat összegyűjti, és nyomon követhetőségét biztosítja,

7. ellátja az épületüzemeltetési feladatokat,

8. gondoskodik a Főigazgatóság vagyonkezelésében álló ingatlanok hasznosításárólVissza

Szociális Intézményirányítási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9056 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a fenntartott szociális intézmények szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A Szociális Intézményirányítási Főosztály vezetője feladatait a szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Szociális Ellátási és Ellenőrzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. szakmailag irányítja a kirendeltségek szakosított szociális ellátással kapcsolatos feladatait,
2. elkészíti a szakosított szociális ellátásokat nyújtó intézmények éves szakmai ellenőrzési tervét, az abban foglaltak szerint a fenntartott intézményeknél ellenőrzést folytat le, valamint attól függetlenül, indokolt esetben helyszíni vizsgálatot, célellenőrzést végez,
3. elkészíti a kirendeltségek éves szakmai ellenőrzési tervének és szakmai beszámolójának szempontrendszerét, a kirendeltségek által elkészített szakmai beszámolót előkészíti főigazgatói jóváhagyásra,
4. ellátja a szakosított szociális ellátásokat nyújtó intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatokat,
5. közreműködik a szakosított szociális ellátásokat végző intézmények szakmai működésével kapcsolatos panaszügyek, bejelentések kivizsgálásában,
6. szakmailag koordinálja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátását,
7. előkészíti a szakosított szociális ellátásokat biztosító egyházi, önkormányzati vagy más, nem állami fenntartóval kötendő ellátási szerződéseket, megállapodásokat,
8. a szakmai szabályok egységes alkalmazását segítő szakmai iránymutatások készítésével támogatja a fenntartott intézmények egységes szakmai működését,
9. közreműködik a támogatott lakhatás és hozzákapcsolódó szolgáltatások szakmai irányításában,
10. az egységes joggyakorlás és a megfelelő együttműködés biztosítása érdekében feltárja a jó gyakorlatokat, szakmai tájékoztatóanyagokat, ajánlásokat készít a Szociális Szakmafejlesztési Osztállyal együttműködésben,
11. évente (amennyiben indokolt, több alkalommal is) szakmai értekezleteket szervez a kirendeltségek részére,
12. az ellenőrzési tapasztalatokra alapozva szervezi az akkreditáltatott és egyéb, az intézmények működésében tapasztalt hiányosságokra reagáló belső szakmai képzéseket, és azok keretében oktatja a fenntartott intézmények munkavállalóit.


Szociális Szolgáltatástervezési és Adatszolgáltatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. szakmailag felülvizsgálja és a Jogi Főosztály felé továbbítja a szakosított szociális ellátásokat nyújtó intézmények kirendeltség által előkészített alapító okirata és annak módosítása, valamint megszüntető okirata tervezetét, a jogszabály által előírt esetekben intézkedik a miniszteri előzetes jóváhagyás beszerzése iránt,
2. véleményezi és egyetértésre a főigazgató elé terjeszti az intézményi térítési díj összegére, valamint a belépési hozzájárulásra és annak összegére vonatkozó kirendeltségi javaslatot,
3. véleményezi a szociális szakellátásokkal kapcsolatos jogszabályok szakmai javaslatát, tervezetét, javaslatot tesz azok módosítására,
4. az EMMI vagy egyéb külső szerv megkeresésére adatszolgáltatást végez,
5. ellátja a szakosított szociális ellátásokra vonatkozó adatok gyűjtését, összesítését, értékelését, az adatok értékelése eredménye függvényében javaslatot tesz költségátcsoportosításra, szervezeti átalakításra,
6. vizsgálja a férőhelyek alakulását, elemzi területi megoszlását, javaslatot tesz a férőhelyek átcsoportosítására, új férőhelyek létrehozására,
7. javaslatot tesz az állami fenntartású szociális ellátórendszer szakmai és infrastrukturális fejlesztésére,
8. véleményezi a szociális szolgáltatások fejezeti, ágazati előirányzatára és finanszírozására vonatkozó költségvetési javaslatokat,
9. ellátja az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltási stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat,
10. személyes és intézményi megkeresés alapján tájékoztatást nyújt az intézményi elhelyezés lehetőségéről, feltételeiről, az ügyintézés menetéről, igény esetén megküldi a szükséges nyomtatványokat,
11. közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében.


Szociális Szakmafejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. figyelemmel kíséri a szociális ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását,
2. a szociális ellátórendszert érintő kutatásokat folytat, illetve szervez,
3. új gondozási módszereket dolgoz ki, vezet be és valósít meg,
4. szakmai programokat szervez és bonyolít le,
5. hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést végez, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít az ágazati stratégiai döntések megalapozására,
6. a Főigazgatóság fenntartói szakmai tevékenységével összefüggő statisztikákat, felméréseket, elemzéseket, kutatásokat, összefoglaló tanulmányokat, elemzéseket, értékeléseket készít, kutatásokat kezdeményez; kutatásokat, elemzéseket, tanulmányokat publikációra előkészít.


Vissza

Főigazgatósági Titkársági és Szervezetfejlesztési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: -
E-mail: -

Feladata a Főigazgatóság titkársági, adminisztrációs, igazgatási és ügyviteli, a kommunikációs és sajtókapcsolati, továbbá a fenntartóváltással összefüggő feladatok ellátása. A Főigazgatósági Titkársági és Szervezetfejlesztési Főosztály vezelöje feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja.

Igazgatási ás Ügyviteli Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: -
E-mail: -
Fő feladatai:

1. ellátja a főigazgatói, az igazgatói és a vezetői értekezlet titkársági feladatait, gondoskodik az értekezletek megszervezéséről, előkészítéséről, dokumentálásáról, emlékeztetők készítéséről,

2. szervezi a főigazgató ás az általános főigazgató-helyettes programját, koordinálja a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjait,

3. közreműködik az igazgatási döntések végrehajtásában,

4. ellátja a Főigazgatóság protokoll-listájának nyilvántartását,

5. ellátja a Főigazgatósághoz érkező iratok feldolgozását, intézését, a titkársági ügyviteli feladatokat, a Főigazgatóságra érkező papír és elektronikus dokumentumok tárgykör szerint illetékes főigazgató-helyettes, főosztályvezető részére történő továbbítását,

6. gondoskodik a Főigazgatóság elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatainak ellátásáról,

7. elvégzi a Főigazgatóság ügyviteli munkájának, ügykezelésének irányítását és ellenőrzését,

8. gondoskodik az iratkezelési szabályzat ás az irattári terv elkészítéséről,

9. gondoskodik az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséról,

10. biztosítja az irattári őrzést,

11. kezeli a minősített adatot tartalmazó ügyiratokat.
Szervezetfejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail: -
Fő feladatai:

1. gondoskodik a Főigazgatóság internetes honlapjának, továbbá más, tematikusan kapcsolódó Főigazgatósági honlapoknak a tartalmi frissítéséről az Informatikai Főosztállyal együttműködésben,

2. gondoskodik a belső kommunikáció elősegítése érdekében a Főigazgatóság belső intranetes hálózatának frissítéséről, karbantartásáról az Informatikai Főosztállyal együttműködésben,

3. összeállítja a Főigazgatóság éves munkatervét,

4. összeállítja a Főigazgatóság tevékenységéről készülő éves értékelő jelentést, beszámolót,

5. ellátja a fenntartott intézmények tekintetében a fenntartóváltással kapcsolatos koordinatív feladatokat, mellyel összefüggésben adatgyűjtést és adatrendszerezést végez, adatszolgáltatást teljesít az EMMI részére,

6. ellátja a Főigazgatóságot érintő kommunikációs ás sajtókapcsolati feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság külső kommunikációs tevékenységének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint,

7. ellátja a Főigazgatóság nemzetközi ügyeinek szervezését és intézését,

8. ellátja a Főigazgatóságot érintő nemzetközi kötelezettségek teljesítésének irányítását ás felügyeletét.

9. naprakészen figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, a megpályázható kiírásokról összefoglalót készít a főigazgató, illetve az érintett szervezeti egységek számára, ellátja a pályázatok megírásának irányítását és koordinálását.

Vissza

Projektirányítási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladata a Főigazgatóság európai uniós és nemzetközi, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeinek – beruházási és egyéb fejlesztéseinek – irányítása, tervezése, megvalósítása és fenntartása. A Projektirányítási Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató–helyettes irányítása mellett látja el.

Projekttámogatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladata a Projektirányítási Főosztály által kezelt, az európai uniós és nemzetközi, valamint hazai forrásból megvalósuló projektek irányítása, tervezése, megvalósítása és fenntartása során szakmai, szervezési, koordinációs, valamint adminisztrációs támogatást nyújt a feladatokat ellátó főosztályi szervezeti egységek, azok vezetői és munkatársai számára.

1.    Biztosítja a Főosztály szervezeti egységei működésének összhangját, vezetői információs rendszerét, koordinálja az osztályok közötti munkát, kialakítja és működteti a megfelelő információáramlást.

2.    Gondoskodik a Főosztályt érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, adatszolgáltatást nyújt, a benyújtott, nyertes, megvalósítási, illetve fenntartási szakaszban lévő pályázatokról, projektekről a főigazgatóság vezetésének.

3.    A végrehajtási folyamatok egységességét biztosítja, a Főosztály működését illetően szabályozókat, eljárásrendeket és egységes dokumentumsablonokat készít, nyilvántartja, dokumentálja, koordinálja a külső és belső ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat.

4.    Szakmai támogatást nyújt a projektek előkészítését és megvalósítását szolgáló közbeszerzési és a jogi feladatainak ellátásához, közreműködik a szabálytalansági eljárások kezelésében, jogalkalmazást segítő iránymutatásokat nyújt a projektek menedzsmentjének,


Kiemelt Pályázatok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladataként ellátja az éves fejlesztési keret – tervezési dokumentumban meghatározottak, valamint az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály előírásainak megfelelően a Főigazgatóság, mint kedvezményezett által megvalósuló kiemelt projektek adminisztratív és menedzsment feladatait, továbbá az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló segély csomagosztási és kapcsolódó projekttervezési, projekt megvalósítási, projektfenntartási és általános feladatokat az egyes programozási időszakok vonatkozásában:

1.    Projekttervezési feladatkörében a kiemelt projektek támogatására irányuló felhívásoknak megfelelően támogatást igénylőként elkészíti az európai uniós támogatásból megvalósuló kiemelt projektek pályázati dokumentációját, támogatási kérelmét.

2.    Projektmegvalósítási feladatkörében előkészíti és benyújtja a támogató felé a támogatási szerződésének megkötéséhez vagy az okirathoz szükséges dokumentumokat, valamint ellátja a kiemelt projekt működtetésével, előrehaladásával kapcsolatos menedzsment- és szakmai feladatokat, gondoskodik a szakmai elvárások, indikátorok teljesítéséről, a kifizetési kérelmek összeállításáról és benyújtásáról, támogatási szerződésmódosítások és változás bejelentők előkészítéséről, a projekt fizikai és pénzügyi zárásáról, továbbá részt vesz közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.

3.    Projektfenntartási feladatkörében gondoskodik a kiemelt projektek fenntartásáról és zárásáról, valamint ellátja és koordinálja a nyilvántartással és iratmegőrzéssel, továbbá a fenntartási jelentések elkészítésével összefüggő feladatokat.

4.    Általános feladatai köreiben együttműködik az EMMI illetékes főosztályaival, tájékoztatást ad a projektek eredményeiről és adatszolgáltatásokat biztosít.


Standard Pályázatok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladataként ellátja az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály elbírásainak, valamint a standard és egyszerűsített kiválasztási eljárásrend szerint megjelenő pályázati felhívásoknak megfelelően a Főigazgatóság, mint pályázó majd, mint kedvezményezett által kezelt pályázatok és megvalósuló projektek adminisztratív és menedzsment feladatait.

1.    Projekttervezési feladatkörében a projektek támogatására irányuló felhívásoknak megfelelően támogatást igénylőként elkészíti az európai uniós támogatásból megvalósuló kiemelt projektek pályázati dokumentációját, támogatási kérelmét.

2.    Projektmegvalósítási feladatkörében előkészíti és benyújtja a támogató felé a támogatási szerződésének megkötéséhez vagy az okirathoz szükséges dokumentumokat, valamint ellátja a kiemelt projekt működtetésével, előrehaladásával kapcsolatos menedzsment- és szakmai feladatokat, gondoskodik a szakmai elvárások, indikátorok teljesüléséről, a kifizetési kérelmek összeállításáról és benyújtásáról, támogatási szerződésmódosítások és változás bejelentők előkészítéséről, a projekt fizikai és pénzügyi zárásáról, továbbá részt vesz közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.

3.    Projektfenntartási feladatkörében gondoskodik a projektek fenntartásáról és zárásáról, valamint ellátja és koordinálja a nyilvántartással és iratmegőrzéssel, továbbá a fenntartási jelentések elkészítésével összefüggő feladatokat.

4.    Általános feladatai köreiben együttműködik az EMMI illetékes főosztályaival, tájékoztatást ad a projektek eredményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz.

Projekt Pénzügyi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladata a Főosztály által kezelt projektek szabályos pénzügyi lebonyolításában való közreműködés és a projektek pénzügyi monitorozása, ellenőrzése, nyomon követése:

1.    Pénzügyi szakmai támogatást biztosít a Főosztály által kezelt projektek megvalósítása során a Főosztály valamennyi szervezeti egység számára, kidolgozza a szükséges pénzügyi eljárásrendeket, segédleteket, útmutatókat,

2.    Szakmai támogatást nyújt, közreműködik a projekttervezési feladatokban, a támogatási kérelmek, a projekt-költségvetések, a kifizetési kérelmek és hiánypótlások, valamint a támogatási szerződésmódosítások összeállításában, ellenőrzésében, a négy szem elvének biztosításában.

3.    Nyilvántartja a projektek pénzügyi előrehaladásával, forrásfelhasználásával kapcsolatos információkat, biztosítja a projektek felügyeletéhez, irányításához, támogatásához szükséges pénzügyi adatokat, nyilvántartásokat.

4.    Pénzügyi elemzéseket, kimutatásokat készít a főosztály működése, valamint a főosztály által kezelt projektek vonatkozásában a főosztály vezetője, az EMMI illetékes főosztályai és vezetői, valamint a Főigazgatóság illetékes szakmai szervezeti egységei és vezetői részére.

Vissza

Személyügyi Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:

Feladata a Főigazgatóságon a humán erőforrás rendelkezésre állásának támogatása, a Főigazgatóságon foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával, a munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő személy- és munkaügyi ügyintézés ellátása, ezekkel összefüggésben a külső szervekkel történő kapcsolattartás. A Személyügyi Főosztály vezetője feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Humánpolitikai Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail: -
Fő feladatai:

a) Az alap- és központosított álláshelyen foglalkoztatottak (kormánytisztviselők, munkavállalók, közfoglalkoztatottak) és a kirendeltség igazgatók tekintetében ellátja a kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésével, fenntartásával, valamint megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

b) A kormányzati szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló kormánytisztviselők és munkavállalók tekintetében a személyügyi, fegyelmi, szociális és kegyeleti döntésekkel összefüggő feladatokat.

c) A jogszabályban előírtak szerint előkészíti a vezetői kinevezéssekkel összefüggő, a jogszabályi előírásokhoz kötött álláshelyek betöltéséhez szükséges előterjesztéseket.

d) Végzi a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését. A jogszabályokban előírtak szerint nyilvántartja és őrzi a központ és a kirendeltség igazgatóinak vagyonnyilatkozatait.

e) Naprakészen vezeti az Álláshely Nyilvántartó Rendszert, figyelemmel kíséri az álláshelyek betöltöttségét, az álláshely gazdálkodás tekintetében koncepciót dolgoz ki.

f) Szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

g) Részt vesz a humánpolitikai szakterületet érintő szabályzatok kidolgozásában.

h) A kormányzati szolgálati jogviszonyt vagy munkaviszonyt érintő változások tekintetében rendszeres tájékoztatást és állásfoglalást ad az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében.

i) Ellátja a védett állományra vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

j) Ellátja a célfeladat megállapodással kapcsolatos feladatokat.

k) Ellátja a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos személyügyi feladatokat.


Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9053 mellék
E-mail: -
Fő feladatai:

a) Elvégzi a jogviszony-létesítési és –megszüntetési, valamint a jogviszony során felmerülő személyügyi feladatokat a fenntartott intézmények intézményvezetői tekintetében.

b) Koordinálja a fenntartott intézményeket érintő átszervezéseket, az intézmény átadás-átvételek humánpolitikai feladatait.

c) Koordinálja a kormánytisztviselők Nemzeti Közszolgálati Egyetem által összeállított program szerinti kötelező éves képzését, ennek keretében vezeti az erre vonatkozó elektronikus rendszer nyilvántartásait. Képzési tervet, adatszolgáltatásokat készít.

d) Figyelemmel kíséri, és ellenőrzi az éves képzési, továbbképzési terv alapján keletkező befizetési kötelezettségeket, végzi az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatokat.

e) Végzi a közigazgatási vizsgakötelezettségből és feladatkörhöz kapcsolódó kötelező képzésekből adódó feladatokat (közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, ügykezelői vizsga, mérlegképes könyvelők éves továbbképzése).

f) Előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, figyelemmel kíséri a szerződésekből és a jogszabályi előírásokból származó kötelezettségeket.

g) Gondoskodik az alkalmazásban álló kormánytisztviselők és munkavállalók előzetes és időszakos, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatáról, részt vesz az ehhez kapcsolódó oktatások, tájékoztatások megszervezésében.

h) végzi a kormánytisztviselők TÉR rendszerben történő nyilvántartását, értékelő vezetők-értékelt személyek összerendelését, a szervezeti egységek hierarchikus összeállítását, az értékelő vezetők értékelési folyamatainak módszertani támogatását, segíti és koordinálja a kirendeltségek ezzel összefüggő feladatait

i) Ellátja a képzési, továbbképzési, személyzetfejlesztési és karrierrendszerrel összefüggő feladatokat.

j) Koordinálja a Főigazgatósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel kapcsolatos teendőket.

k) Ellátja az elismerések adományozásával kapcsolatos feladatokat.

l) Lefolytatja a humánpolitikai célú ellenőrzéseket a fenntartott intézmények tekintetében.

Vissza

Informatikai Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9053 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a Főigazgatóság informatikai és információs rendszerei stratégiai és operatív tervezési, koordinációs és megvalósítási tevékenységének ellátása. Az Informatikai Főosztály vezetője feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Informatikai Üzemeltetési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9053 mellék
E-mail: -
Fő feladatai:

1, biztosítja a Főigazgatóság által ellátott feladatok informatikai támogatását a Főigazgatóság szervezeti egységeinél,

2, ellátja a kirendeltségeket támogató területi rendszergazdák munkájának összehangolását, irányítását,

3, ellátja a Főigazgatóság IT-eszközeinek üzemeltetését,

4, részt vesz az informatikai rendszereket érintő hazai és nemzetközi pályázatok, projektek kidolgozásában, azok megvalósításában a Főigazgatóság szervezeti egységeivel együttműködve,

5, gondoskodik a Főigazgatóság által használt elektronikus információs rendszerek működtetéséről,

6, biztosítja a Főigazgatóság elektronikus levelezését, központi vírusvédelmi, valamint az egységes nyomatmenedzsmentjét,

7, működteti a Főigazgatóság egységes informatikai hálózatát,

8, üzemelteti a Főigazgatóság intranetes és internetes felületeit,

9, a mentési tervek alapján elvégzi a Főigazgatóság elektronikus információs rendszereinek mentését,

10, menedzseli a Főigazgatóság mobiltelefon-előfizetéseit, valamint a hozzájuk kapcsolódó készülékeket,

11, biztosítja a Főigazgatóság egységes IP-telefónia működtetését,

12, elkészíti a Főigazgatóság archiválási szabályzatát, valamint az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló kormányzati adattrezor felé archiválási kötelezettségét teljesíti,

13, működteti a fenntartott intézmények által használt egységes irat- és dokumentumkezelő rendszert,

14, szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.Fejlesztési és Alkalmazás-támogató Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9053 mellék
E-mail: -
Fő feladatai:

1, ellátja a Főigazgatóság informatikai stratégiájának kialakítását és érvényesítését,

2, összegyűjti, értékeli és megvalósítja az önálló szervezeti egységek informatikai igényeit (alkalmazásfejlesztés és eszközök),

3, gondoskodik a Főigazgatóság által használt elektronikus információs rendszerek jogosultságkezeléséről,

4, előkészíti a Főigazgatóság informatikai beszerzéseit, és azt benyújtja a Digitális Kormányzati Ügynökség részére,

5, gondoskodik a Főigazgatóság intranetes és internetes felületeinek, továbbá más, tematikusan kapcsolódó főigazgatósági honlapok tartalmi frissítéséről és fejlesztéséről a Főigazgatóság kommunikációs területével együttműködésben,

6, a Főigazgatóság és a fenntartott intézmények által használt Integrált Adatkezelő rendszert fejleszti és támogatja,

7, gondoskodik a hivatali kapuval kapcsolatos feladatok ellátásról,

8, kezeli a Főigazgatóságot érintő elektronikus aláírással kapcsolatos feladatokat,

9, biztosítja az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok informatikai támogatását,

10, kezeli a Főigazgatóság állami alkalmazás és fejlesztési katalógusában nyilvántartott adatait,

11, gondoskodik a fenntartott intézmények által használt egységes irat- és dokumentumkezelő rendszer jogosultságkezeléséről,

12, a fenntartott intézmények részére igény esetén webes felületet fejleszt és biztosít.


Vissza

Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:

Feladata a  fenntartott gyermekvédelmi intézmények, javítóintézetek szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A  Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály vezetője feladatait a  szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.
A főosztályvezető helyettesítését távolléte vagy akadályoztatása esetén a Gyermekvédelmi és Szakszolgálati Koordinációs Osztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Gyermekvédelmi Ellátási, Adatszolgáltatási és Ellenőrzési Osztály vezetője látja el.

Gyermekvédelmi Ellátási, Adatszolgáltatási és Ellenőrzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. szakmailag irányítja a kirendeltségek gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos feladatait
2. elkészíti a  fenntartott gyermekvédelmi intézmények éves szakmai ellenőrzési tervét, az  abban foglaltak szerint, a fenntartott intézményeknél ellenőrzést folytat le, valamint attól függetlenül indokolt esetben helyszíni vizsgálatot, célellenőrzést végez
3. elkészíti a  kirendeltségek éves szakmai ellenőrzési tervének és szakmai beszámolójának szempontrendszerét, a kirendeltségek által elkészített szakmai beszámolót előkészíti főigazgatói jóváhagyásra
4. ellátja a  gyermekvédelmi intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel, gyermekbántalmazással kapcsolatos feladatokat
5. közreműködik a  gyermekvédelmi intézmények szakmai működésével kapcsolatos panaszügyek, bejelentések kivizsgálásában
6. előkészíti a gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos ellátási szerződéseket, megállapodásokat
7. szakmai szabályok egységes alkalmazását segítő szakmai iránymutatások készítésével támogatja a  fenntartott intézmények egységes szakmai működését
8. összesíti, kiértékeli és elemzi a  szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az  ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat
9. a gyermekvédelmi ellátások és a javítóintézeti ellátás iránti igények alakulásának, az ellátotti létszám változásának, a  férőhelyek alakulásának, területi megoszlásának elemzését végzi, stratégiai fejlesztési javaslatot készít, végrehajtását koordinálja
10. az egységes joggyakorlás és a megfelelő együttműködés biztosítása érdekében feltárja a jó gyakorlatokat, szakmai tájékoztatóanyagokat, ajánlásokat készít a  Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztállyal együttműködésben
11. évente (amennyiben indokolt, több alkalommal is) szakmai értekezleteket szervez a kirendeltségek részére
12. szervezi az  akkreditáltatott és egyéb, az  intézmények működésében tapasztalt hiányosságokra reagáló belső szakmai képzéseket, és azok keretében oktatja a fenntartott intézmények munkavállalóit


Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. A Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztály a kirendeltségek illetékességi területén lévő gyermekvédelmi intézmények létrehozásával, átszervezésével és megszüntetésével, a szolgáltatások tervezésével kapcsolatos feladatokat lát el.
2. Szakmailag koordinálja az intézmények átszervezésével, létrehozásával, megszüntetésével kapcsolatos okiratkészítés, továbbítás folyamatát.
3. Véleményezi és egyetértésre a főigazgató elé terjeszti a kirendeltségek intézményi térítési díj összegének meghatározására vonatkozó javaslatát.
4. Javaslatot tesz a gyermekvédelmi szakellátás rendszerének fejlesztésére, szakmai szempontok alapján véleményezi, rangsorolja a fejlesztési, beruházási, támogatási és konszolidációs igényeket.
5. Új gondozási módszereket dolgoz ki, vezet be és valósít meg.
6. Szakmai programokat szervez és bonyolít le.
7. Hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést végez, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés előkészítő tanulmányokat készít.
8. A gyermekvédelmi intézményrendszert érintő kutatásokat folytat, illetve szervez.
9. A Főigazgatóság fenntartói szakmai tevékenységével összefüggő statisztikákat, felméréseket, elemzéseket, értékeléseket készít.
10. Véleményezi a fenntartott intézményeket érintő jogszabályok szakmai  javaslatait, tervezeteit, javaslatot tesz azok módosítására.


Gyermekvédelmi és Szakszolgálati Koordinációs Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

A Főigazgatóság közvetlen fenntartású intézményeivel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, ennek keretében kiemelten:

1. az intézmények átszervezésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő javaslatok, döntések előkészítésében való közreműködés,
2. a szakterületet érintő koncepciók, jogszabályok tervezeteinek véleményezése, valamint javaslattétel jogszabály megalkotásának kezdeményezésére,
3. az intézményeknek szakmai iránymutatás, segítség nyújtása,
4. az intézmények éves ellenőrzési terve alapján helyszíni látogatások, ellenőrzések elvégzése,
5. az intézményekben folyó szakmai munka eredményességének, a szakmai program végrehajtásának ellenőrzése, értékelése,
6. az intézmények működését érintő panaszok és bejelentések kivizsgálása, intézkedés a panaszt kiváltó okok megszüntetésére,
7. az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása,
8. az intézményekben bekövetkező rendkívüli események és gyermekbántalmazási esetek kezelése, nyomon követése, szükséges esetben intézkedés kezdeményezése.
9. intézkedés az intézmények törvényességi felügyeletét ellátó ügyészség, gyámhivatal által feltárt szakmai hiányosságok, jogsértések megszüntetése érdekében.

Vissza

Támogatáskezelő Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:

Fő feladata a hazai projektekhez, programokhoz kapcsolódó pénzügyi, lebonyolítási feladatok ellátása, valamint a projektek, programok megvalósításának szakmai ellenőrzése. A Támogatáskezelő Főosztály vezetője feladatait a gazdasági igazgató irányítása mellett látja el. Tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítését a Pénzügyi Lebonyolítási Osztályt vezető főosztályvezető-helyettes látja el.

Pénzügyi Lebonyolítási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) kezelői megállapodáshoz létrehozott fejezeti kezelésű számla teljes körű kezelése, könyvviteli és beszámolási feladatok;

2) lebonyolítási megállapodáshoz létrehozott fejezeti kezelésű számlák pénzforgalmának kezelése;

3) támogató okirathoz kapcsolódó feladatok kezelése;

4) támogatások nyilvántartása;

5) támogatások kiutalása és a követelések kezelése, így különösen a Biztos Kezdet Gyerekházak, az utcai szociális munka, az alacsonyküszöbű ellátás, a krízisközpontok, titkos menedékházak, a fejlesztő foglalkoztatás, a szociális intézményi foglalkoztatás, a szociális foglalkoztatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a drogmegelőzés finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása;

6) az EMMI-vel és társosztályokkal való kapcsolattartás;

7) adatszolgáltatások teljesítése;

8) iratanyag nyilvántartása, megőrzése.

Szakmai Ellenőrzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítása, így különösen a Biztos Kezdet Gyerekházak, az utcai szociális munka, az alacsonyküszöbű ellátás, a krízisközpontok, titkos menedékházak, a fejlesztő foglalkoztatás és a szociális intézményi foglalkoztatás pályáztatásával (tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok ellátása;

2) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos pénzügyi-szakmai ellenőrzési feladatok ellátása;

3) drogmegelőzéssel kapcsolatos pénzügyi-szakmai ellenőrzési feladatok ellátása;

4) elektronikus Pályázatkezelő Rendszer kezelése;

5) benyújtott elszámolások pénzügyi és szakmai ellenőrzése;

6) analitikus nyilvántartások vezetése;

7) feladatellátókkal és társosztályokkal való kapcsolattartás;

8) visszafizetési kötelezettség megállapítása, feladatellátó tájékoztatása;

9) támogatások nyilvántartása; 
  
10) elszámolások benyújtása;

11) elszámolások iratanyagának megőrzése.

Vissza

Intézménygazdálkodási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9061 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a fenntartott intézmények gazdasági irányítási feladatainak szervezése. Ellátja a Főigazgatóság és
a fenntartott intézményei költségvetés-tervezési és -végrehajtási, valamint adatszolgáltatási feladatait.
Az lntézménygazdálkodási Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el,

Költségvetési és Tervezési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:

Fő feladatai:

1. ellátja a Főigazgatóság és a fenntartott intézmények elemi költségvetésének tervezésével, annak ellenőrzésével
kapcsolatos feladatokat, továbbítja papír alapon az EMMI részére,
2. döntésre előkészíti az intézmények közötti előirányzat-átcsoportosításokat, jóváhagyást követően a Magyar
Államkincstár e-adat rendszerébe rögzíti,
3. koordinálja az éves költségvetési javaslat elkészítését,
4. az előirányzat-módosítások, feladatváltozások folyamatos nyomon követésével előkészíti a következő év
költségvetési javaslatát,
5. kezdeményezi az intézményi kérelmek alapján a teljesítésarányos támogatás folyósítását,
6. engedélyezteti a többletbevételek felhasználását,
7. kezdeményezi a keret-előrehozásokat,
8. részt vesz az ágazati szöveges költségvetési beszámoló elkészítésében,


Kontrolling és Monitoring Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail: -

Fő feladatai:

1. költségvetési gazdálkodási feladatkörben a teljesítményeket és a ráfordításokat elemzi,
2. költségvetési, elemzési, ellenőrzési feladatokat végez,
3. többéves adatelemzéssel terv-tény eltérést vizsgál,
4. feladatmutatókat hoz létre, és azokat elemzi,
5. a költségvetési gazdálkodási folyamatokat nyomon követi, és ellenőrzi azokat,
6. ellátja a CT-EcoSTAT rendszer működésével kapcsolatos gazdaságkoordinációs feladatokat, melynek keretében
a) kapcsolatot tart a számviteli program üzemeltetőjével,
b) a számviteli programban a fejlesztéseket teszteli, nyomon követi,
c) oktatásokat, továbbképzéseket szervez számviteli területen.
7. a költségvetés végrehajtásával összefüggő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat teljesít,
8. a közpénzek felhasználásával kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket teljesíti,
9. statisztikai adatszolgáltatást végez,
10. gondoskodik a maradványelszámolásról,
11. a költségvetési beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat lát el
12. elkészíti az ágazati szöveges költségvetési beszámolót.


Megyei Gazdasági Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: -
E-mail:

Fő feladatai:

1. kirendeltségi gazdálkodási feladatkörben — megyei és fővárosi illetékességgel — végzi a pénzügyi-számviteli,
koordinációs, költségvetési kontrolling-, adatszolgáltatási, informatikai feladatokat,
2. ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait, mely feladatkörben — megyei és fővárosi
illetékességgel — végzi a fenntartott intézmények tekintetében a pénzügyi-számviteli, munkaügyi, koordinációs,
költségvetési, kontrolling-, adatszolgáltatási feladatokat,
3. szervezi, ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,
4. összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű
adatszolgáltatásokat.

Vissza

Szakmatámogatási Főosztály
Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) szakmai támogatást nyújt a fejlesztő foglalkoztatás és a szociális intézményi foglalkoztatás pályáztatásával (tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok ellátásához;

2) nyilvántartást vezet a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról;

3) kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, szociális szolgáltatást nyújtókkal, a Főigazgatóság kirendeltségeivel, intézmények vezetőivel, az egyéb érintett államigazgatási szervekkel;

4) közreműködik a szakmai beszámolók, jelentések szakmai előkészítésében, véleményezésben, a szakmai munkacsoportok szervezésében és azok levezetésében;

5) ellátja a fenntartott intézmények vonatkozásában a fejlesztő foglalkoztatás szakmai koordinációját, felügyeletét, támogatását.

Vissza