REMÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY-SOMOGY VÁRMEGYE- 2 fő ápoló-Kéthely

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Remény Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye
2 fő ápoló beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, Kéthely

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
Elvégzi az ellátottakkal kapcsolatos ápolási, gondozási feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú egészségügyi képesítés, ápoló végzettség
 • büntetlen előélet
 • nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • empátia
 • együttműködési képesség
 • felelősség tudat
 • önálló döntéshozatali képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d)pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.07.25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.23.

Információ nyújtása:

A megpályáztatott beosztással kapcsolatosan Fazekas Árpádné intézményvezető ad tájékoztatást a +36 70 902 6069-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Fazekas Árpádné intézményvezető részére, a titkarsag@szoc-kethely.hu e-mail címen, vagy postai úton a Remény Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye részére, 8713 Kéthely, Magyari utca 35. címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szgyf.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok