Powered by EverLive.net

1.      Rehabilitációs ellátásban részesülő személyek együttműködési kötelezettsége

Rehabilitációs ellátás megállapítása esetén a megváltozott munkaképességű személy együttműködésre köteles a rehabilitációs hatósággal - azon belül is a foglalkozási rehabilitációs ügyintézővel -, amely a pénzbeli ellátása folyósításának a feltétele.

Együttműködési kötelezettség és a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében köteles:

-    a határozat közlésétől számított 10 napon belül megjelenni a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs terv elkészítése érdekében,
-    a rehabilitációs tervben foglaltak megfelelően előre meghatározott időpontokban megjelenni,
-    aktívan munkahelyet keresni,
-    a számára felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget elfogadni,
-    a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő  munkaerő-piaci programban részt venni,
-    a megfelelő munkahelyre szóló  állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.
-    10 napon belül értesíteni a rehabilitációs hatóságot az alábbi esetekben:
- egészségi állapotában változás történik: tartós javulás vagy tartós rosszabbodás,
- keresőtevékenységet folytat, illetve ha megszűnt a keresőtevékenysége,
- keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,
- keresőképtelensége egybefüggően eléri a 60 napot,
- rendszeres pénzellátásban részesül.

A rehabilitációs hatóság feladata, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal, illetve az egyéb - egészségügyi, szociális stb. - szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való hozzáférés elősegítésével eredményesen járuljon hozzá az együttműködő megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjához, elsősorban a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásuk elősegítéséhez, illetve a megfelelő munkavégzés biztosításához.

Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő az együttműködési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra - de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra - fel kell függeszteni. A folyósítás felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít. A folyósítás felfüggesztése időtartamának lejártát követően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból intézkedik a rehabilitációs pénzbeli ellátás ismételt folyósításáról. A folyósítás felfüggesztésének időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást a felfüggesztés időtartamának lejártát követően folyósított ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszűnése, illetve megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.
Amennyiben a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítása felfüggesztésre kerül, ez a tény a rehabilitációs terv hatályát és érvényét nem érinti, mivel a rehabilitációs ellátásban részesülő státusza változatlanul fennáll, és csupán a folyósítás szünetel. Mindemellett a rehabilitációs folyamat szakmailag nem szünetel, a rehabilitációs ellátásban részesülő személy együttműködési kötelezettsége továbbra is fennáll a rehabilitációs hatósággal.
 
2.      Rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek együttműködési kötelezettsége

A rehabilitációs ellátásban részesülő személyeken kívül a rehabilitációs szolgáltatásokat azon megváltozott munkaképességű személyek is igénybe vehetik, akik kérik a rehabilitációs hatóságnál nyilvántartásba vételüket. Ezen személyeket nevezi az erre vonatkozó szabályozás rehabilitációs szolgáltatást kérő személyeknek.

Amennyiben a megváltozott munkaképességű személy szeretné igénybe venni a megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való felkészítéshez szükséges szolgáltatásokat, továbbá foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítést abban az esetben, rehabilitációs szolgáltatást kérő ügyfélként kérje a felvételét.

2020.