Powered by EverLive.net


Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos jogforrások
 
I.    Fontosabb jogforrásokNemzeti jogszabályok


1.    2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról
2.    2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
3.    2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)
4.    1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
5.    1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.)
6.    240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről
7.    324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
8.    359/2017.  (XI. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről
9.    378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
10.    327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
11.    7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról
12.    327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.)
13.    316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
14.    170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról


Nemzetközi jogforrások

Európai Unió szociális biztonsági koordinációs rendeletei
1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (Alaprendelet)
2.    Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (Végrehajtási rendelet)
3.    Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 988/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és mellékletei tartalmának meghatározásáról
4.    Az Európai Parlament és a Tanács 1231/2010/EU rendelet a 883/2004/EK rendelet és a 987/ 2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről.

Szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények
1.    magyar-török szociális biztonsági egyezmény
       A 2015. évi XXX. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 4/2018. (I. 25.) KKM közleménye alapján 2018. április 1. napján lépett hatályba.

2.    magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény
       A 2015. évi XXIII. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 37/2016. (X. 12.) KKM közleménye alapján 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

3.    magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény
       A 2015. évi XXIX. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külügyminiszter 29/2016. (VIII. 12.) KKM közleménye alapján 2016. szeptember 1. napjától hatályos.

4.    magyar-albán szociális biztonsági egyezmény
      A 2015. évi XVIII. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 16/2016.(IV.25.) KKM közleménye alapján 2016. július 1. napján lépett hatályba.

5.    magyar-szerb szociális biztonsági  egyezmény
      A 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 14/2014. (XI. 13.) KKM közleménye alapján  2014. december 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

6.    magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény
      A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. évi december 20-án kötött egyezmény az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel került kihirdetésre.II.    Kapcsolódó további jogforrások
 


1.    2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
2.    2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
3.    2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
4.    2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
5.    2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
6.    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Új Ptk.)
7.    2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
8.    2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
9.    2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
10.    2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
11.    2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo.tv.)
12.    A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
13.    2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
14.    1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.)
15.    1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)
16.    1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Met.)
17.    1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)
18.    1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
19.    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)
20.    1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
21.    1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)
22.    12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
23.    360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
24.    531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
25.    401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről
26.    436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
27.    150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
28.    38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól
29.    8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
30.    55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásnak, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
31.    63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
32.    37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
33.    30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
34.    223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
35.    217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
36.    195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
37.    168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
38.    102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
39.    86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
40.    256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
41.    229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
42.    368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
43.    2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.)  (Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.). Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 2007. évi LXXXIV. törvény 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34. § (2) bekezdésben említett kivétellel.)
44.    321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról (Hatályon kívül helyezte a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet. Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34. § (2) bekezdésben említett kivétellel.)


2020.