Powered by EverLive.net
Projektirányítási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladata a Főigazgatóság európai uniós és nemzetközi, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeinek – beruházási és egyéb fejlesztéseinek – irányítása, tervezése, megvalósítása és fenntartása. A Projektirányítási Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató–helyettes irányítása mellett látja el.

Projekttámogatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladata a Projektirányítási Főosztály által kezelt, az európai uniós és nemzetközi, valamint hazai forrásból megvalósuló projektek irányítása, tervezése, megvalósítása és fenntartása során szakmai, szervezési, koordinációs, valamint adminisztrációs támogatást nyújt a feladatokat ellátó főosztályi szervezeti egységek, azok vezetői és munkatársai számára.

1.    Biztosítja a Főosztály szervezeti egységei működésének összhangját, vezetői információs rendszerét, koordinálja az osztályok közötti munkát, kialakítja és működteti a megfelelő információáramlást.

2.    Gondoskodik a Főosztályt érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, adatszolgáltatást nyújt, a benyújtott, nyertes, megvalósítási, illetve fenntartási szakaszban lévő pályázatokról, projektekről a főigazgatóság vezetésének.

3.    A végrehajtási folyamatok egységességét biztosítja, a Főosztály működését illetően szabályozókat, eljárásrendeket és egységes dokumentumsablonokat készít, nyilvántartja, dokumentálja, koordinálja a külső és belső ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat.

4.    Szakmai támogatást nyújt a projektek előkészítését és megvalósítását szolgáló közbeszerzési és a jogi feladatainak ellátásához, közreműködik a szabálytalansági eljárások kezelésében, jogalkalmazást segítő iránymutatásokat nyújt a projektek menedzsmentjének,


Kiemelt Pályázatok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladataként ellátja az éves fejlesztési keret – tervezési dokumentumban meghatározottak, valamint az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály előírásainak megfelelően a Főigazgatóság, mint kedvezményezett által megvalósuló kiemelt projektek adminisztratív és menedzsment feladatait, továbbá az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló segély csomagosztási és kapcsolódó projekttervezési, projekt megvalósítási, projektfenntartási és általános feladatokat az egyes programozási időszakok vonatkozásában:

1.    Projekttervezési feladatkörében a kiemelt projektek támogatására irányuló felhívásoknak megfelelően támogatást igénylőként elkészíti az európai uniós támogatásból megvalósuló kiemelt projektek pályázati dokumentációját, támogatási kérelmét.

2.    Projektmegvalósítási feladatkörében előkészíti és benyújtja a támogató felé a támogatási szerződésének megkötéséhez vagy az okirathoz szükséges dokumentumokat, valamint ellátja a kiemelt projekt működtetésével, előrehaladásával kapcsolatos menedzsment- és szakmai feladatokat, gondoskodik a szakmai elvárások, indikátorok teljesítéséről, a kifizetési kérelmek összeállításáról és benyújtásáról, támogatási szerződésmódosítások és változás bejelentők előkészítéséről, a projekt fizikai és pénzügyi zárásáról, továbbá részt vesz közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.

3.    Projektfenntartási feladatkörében gondoskodik a kiemelt projektek fenntartásáról és zárásáról, valamint ellátja és koordinálja a nyilvántartással és iratmegőrzéssel, továbbá a fenntartási jelentések elkészítésével összefüggő feladatokat.

4.    Általános feladatai köreiben együttműködik az EMMI illetékes főosztályaival, tájékoztatást ad a projektek eredményeiről és adatszolgáltatásokat biztosít.


Standard Pályázatok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladataként ellátja az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály elbírásainak, valamint a standard és egyszerűsített kiválasztási eljárásrend szerint megjelenő pályázati felhívásoknak megfelelően a Főigazgatóság, mint pályázó majd, mint kedvezményezett által kezelt pályázatok és megvalósuló projektek adminisztratív és menedzsment feladatait.

1.    Projekttervezési feladatkörében a projektek támogatására irányuló felhívásoknak megfelelően támogatást igénylőként elkészíti az európai uniós támogatásból megvalósuló kiemelt projektek pályázati dokumentációját, támogatási kérelmét.

2.    Projektmegvalósítási feladatkörében előkészíti és benyújtja a támogató felé a támogatási szerződésének megkötéséhez vagy az okirathoz szükséges dokumentumokat, valamint ellátja a kiemelt projekt működtetésével, előrehaladásával kapcsolatos menedzsment- és szakmai feladatokat, gondoskodik a szakmai elvárások, indikátorok teljesüléséről, a kifizetési kérelmek összeállításáról és benyújtásáról, támogatási szerződésmódosítások és változás bejelentők előkészítéséről, a projekt fizikai és pénzügyi zárásáról, továbbá részt vesz közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.

3.    Projektfenntartási feladatkörében gondoskodik a projektek fenntartásáról és zárásáról, valamint ellátja és koordinálja a nyilvántartással és iratmegőrzéssel, továbbá a fenntartási jelentések elkészítésével összefüggő feladatokat.

4.    Általános feladatai köreiben együttműködik az EMMI illetékes főosztályaival, tájékoztatást ad a projektek eredményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz.

Projekt Pénzügyi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-0704 (központi)
E-mail:

Feladata a Főosztály által kezelt projektek szabályos pénzügyi lebonyolításában való közreműködés és a projektek pénzügyi monitorozása, ellenőrzése, nyomon követése:

1.    Pénzügyi szakmai támogatást biztosít a Főosztály által kezelt projektek megvalósítása során a Főosztály valamennyi szervezeti egység számára, kidolgozza a szükséges pénzügyi eljárásrendeket, segédleteket, útmutatókat,

2.    Szakmai támogatást nyújt, közreműködik a projekttervezési feladatokban, a támogatási kérelmek, a projekt-költségvetések, a kifizetési kérelmek és hiánypótlások, valamint a támogatási szerződésmódosítások összeállításában, ellenőrzésében, a négy szem elvének biztosításában.

3.    Nyilvántartja a projektek pénzügyi előrehaladásával, forrásfelhasználásával kapcsolatos információkat, biztosítja a projektek felügyeletéhez, irányításához, támogatásához szükséges pénzügyi adatokat, nyilvántartásokat.

4.    Pénzügyi elemzéseket, kimutatásokat készít a főosztály működése, valamint a főosztály által kezelt projektek vonatkozásában a főosztály vezetője, az EMMI illetékes főosztályai és vezetői, valamint a Főigazgatóság illetékes szakmai szervezeti egységei és vezetői részére.

Vissza