Powered by EverLive.net

A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgáló okirat, melyet adott hatóság jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére állít ki.

A komplex minősítés elvégzésére és ennek eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására a kérelmező (bejelentett) lakóhelye vagy (bejelentett) tartózkodási helye szerinti megyei kormányhivatal, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala, mint rehabilitációs hatóság az illetékes. Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány a „Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához” elnevezésű nyomtatványon igényelhető.
Kérelmező 15. életévét betöltött személy lehet.

A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány, az abban foglalt egészségi állapot mértékétől függően - érvényességének időtartamán belül - felhasználható pl.:
•    megváltozott munkaképességű személyek ellátása igénylésénél az egészségi állapot igazolására,
•    ápolási díj igényléséhez a kiemelt ápolást igénylő személy egészségi állapotának
igazolására (E kategória esetén),
•    foglalkoztató, munkáltató részére megváltozott munkaképesség igazolására, továbbá
•    olyan kedvezmények, ellátások, támogatások igényléséhez, amelyekhez meghatározott mértékű egészségi állapot fennállásának igazolása szükséges az egyéb feltételeknek való megfelelésen túl.

A komplex minősítés során megállapításra kerül az érintett egészségi állapotának százalékos mértéke, minősítési kategóriája, rehabilitálhatóság fennállása esetén pedig, a szakértői bizottság orvos-szakértő, foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértő tagjai által megfogalmazott rehabilitációs javaslat.

Amennyiben a hatósági bizonyítványt kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához az ápolt egészségi állapotának igazolására igénylik, a komplex minősítés során a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni, amennyiben az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Abban az esetben, ha a kiemelt ápolási díjat igénylő ügyfél rendelkezik 2011. december 31-ét követően készült érvényes szakhatósági állásfoglalással vagy szakértői bizottsági komplex minősítéssel, amely igazolja, hogy az ápolandó személy egészségi állapota „E” minősítési kategóriába tartozik, akkor ezt az érvényes szakhatósági állásfoglalást vagy összefoglaló véleményt kell csatolnia a járási hivatalnál előterjesztendő, kiemelt ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány érvényességi időtartamán belül bármely okból az érintett újabb komplex minősítésére kerül sor, a korábban kiadott hatósági bizonyítvány érvényessége - figyelemmel az alapjául szolgáló komplex minősítés időbeli hatályában bekövetkező változásra - az újabb komplex minősítés alapján hozott döntés (határozat, hatósági bizonyítvány) keltéig tart.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemhez mellékelni szükséges:
•    a háziorvos által kiállított „ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” elnevezésű nyomtatványt [a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete],
•    az egészségi állapotra vonatkozó összes orvosi dokumentációt (zárójelentéseket, szakorvosi leleteket),
•    a „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” című nyomtatványt kitöltve,
•    az illetékes járási hivatal, kormányhivatal, NRSZH, ORSZI, OOSZI szakvéleményeket/szakhatósági állásfoglalásokat - amennyiben korábban már sor került orvosi felülvizsgálatára,
•    amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,
•    amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolást,
•    a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnok-kirendelésről szóló gyámhivatali határozatot,
•    meghatalmazott által előterjesztett kérelem (és mellékletei) esetében a szabályszerű meghatalmazást.

Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Az érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül, akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják.

Kapcsolódó jogszabályok:

•    a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi. CXCI. törvény (Mmtv.)
•    a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Mmr.)
•    a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet
•    az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
•    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.)
•    a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
•    a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet
•    a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

2020.