Powered by EverLive.net

1. Jogosultság

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki:

 - a kérelem benyújtását megelőző

5 éven belül legalább 1095 napon át,

10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy

15 éven belül legalább 3650 napon át

 biztosított volt, illetve

 - keresőtevékenységet nem végez, és

 - rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Biztosított: a 2020. július 1-jét megelőző időszakra a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 5. §-a, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a alapján biztosítottnak minősülő személy.

2. Az ellátás iránti kérelem benyújtása

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatalnál, valamint Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalánál, mint rehabilitációs hatóságnál (a továbbiakban: rehabilitációs hatóság), vagy a kormányablaknál, az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni (személyesen vagy postai úton).

Az ellátás megállapításáról, vagy a kérelem elutasításáról a rehabilitációs hatóság határozatban dönt.
Az ellátásra való jogosultságot megállapító, vagy az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában a korábbi döntésben még figyelembe nem vett tartós változás következett be.

 A kérelemhez mellékelni kell:

-    az 1. számú pótlapot kitöltve, amennyiben további biztosítási idő feltüntetése szükséges,
-    a 2. számú pótlapot kitöltve, ha az Adatlap 14. pontjában igen választ adott a külföldön szerzett biztosítási időkre vonatkozóan,
-    a háziorvos által kitöltött „Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” megnevezésű nyomtatványt,
-    egészségi állapotára vonatkozó összes orvosi dokumentációt,
-    „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” című nyomtatványt,
-    amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,
-    a kérelem benyújtását megelőző – rendelkezésre álló – 15 éven belüli munkáltatói igazolásokat, illetve a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (TB igazolvány, jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről, igazolás a levont járulékokról stb.),
-    keresőtevékenység megszűnéséről szóló, ill. a keresőtevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó munkáltatói igazolásokat,
-    rendszeres pénzbeli ellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló határozatot,
-    mezőgazdasági őstermelő esetén az őstermelői igazolványt és az érvényesített betétlapot,
-    társas vállalkozás tagja esetén a társasági szerződést, valamint amennyiben munkaviszonyban áll a társas vállalkozással, a munkaszerződést, vagy azok hitelesített másolatát,
-    amennyiben komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolást,
-    a közlekedőképesség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat,
-    amennyiben 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált, és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, az iskolai tanulmányok folytatását vagy megszűnésének időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,
-    a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozatot,
-    meghatalmazott által előterjesztett kérelemhez a szabályszerű meghatalmazást.
Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják.

A kérelem elbírálásához szükséges ügyintézési határidő alakulása:

Az ügyintézés határideje teljes eljárásban 60 nap.

Előfordul, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak ugyan, de a megváltozott munkaképességű személy ellátásának összege – a kereseti adatok hiánya miatt – a kérelem benyújtásától számított 50 napon belül nem határozható meg. Ezekben az esetekben a rehabilitációs hatóság előleget állapíthat meg. A folyósított előleg összege a visszamenőlegesen járó ellátás összegébe beszámításra kerül.

3. Biztosítási jogviszony

A Tbj. 6. §-a szerint biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő

-    munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,
-    szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik (a személyes közreműködést megalapozó jogviszonyra irányadó szabályok szerint), kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is –, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,
-    álláskeresési támogatásban részesülő személy,
-    egyéni vállalkozó,
-    társas vállalkozó,
-    díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével –, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét,
-    egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy,
-    mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve
•    az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
•    az egyéb jogcímen – ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban munkát végzőt és a választott tisztségviselőt – biztosítottat,
•    a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
-    a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy,
-    állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét,
-    a köztársasági elnök saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő házastársa arra az időre, amelyre a fennálló biztosítással járó jogviszonyában a biztosítása szünetel, vagy nem rendelkezik más biztosítással járó jogviszonnyal,
-    díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) munkát végző személy, aki gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a Kormány törvénnyel létrehozott javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületének a tagja; a helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és tisztségviselők, társadalmi megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét, és a munkát Magyarországon vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezményben részes másik állam területén végzi,
-  személy,  aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján a Tbj. hatálya alá tartozik.

A jogosultság megállapításához szükséges biztosítási időbe történő további beszámítás:

A jogosultság megállapítása esetén a biztosítási időbe be kell számítani:

-    a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának idejét,
-    a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és a kivételes rokkantsági ellátás kivételével a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét, valamint
-    a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték,
-    a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj folyósításának idejét.

A Tbj. 16. §-a alapján a biztosítás szünetel:

 - a fizetés nélküli szabadság ideje alatt,

 - az igazolatlan távollét időtartama alatt,

 - a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt,

 - a letartóztatás tartama alatt, kivéve, ha a letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a bíróság jogerős vagy végleges határozatában, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatában a büntetőeljárást megszüntette, továbbá a szabadságvesztés tartama alatt, kivéve, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette, (ide nem értve a fogvatartott által a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szabályai szerint létesített, a Tbj. 6. §-a szerint biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt),

 - az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt,

 - az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt,

 - az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt,

 - az előző pontokban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály vagy egyéb, a jogviszonyra vonatkozó szabályozás szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

A Tbj. 16. § a) pontja alapján a biztosítás a fentiek ellenére továbbra is fennáll akkor, ha

 - a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy

 - a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe,

 - a fizetés nélküli szabadságot az önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe.

Biztosítási idejének tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

 - aki 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált, és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy

 - aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában) részesült, vagy az ellátásra jogosultságát megállapították, de annak folyósítása 2011. december 31-én szünetelt.

4. Keresőtevékenység

Keresőtevékenységnek minősül minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve, aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben a közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.

1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.

3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek.

4. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő nem tekinthető keresőtevékenységet folytató személynek, ha nevelőszülői jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem végez.

5. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja havonta a minimálbér összegét.

6. Nem kell kereső tevékenységet folytató személynek tekinteni a külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyt arra az időtartamra, amely alatt az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, feltéve, hogy azt a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásába – külön törvényben meghatározott módon – bejegyezte.

Egyéni és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek, amelyben biztosítása a Tbj. szerint fennáll, ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét.

Amennyiben a Tbj. 4. § 2. pontjában meghatározott egyéni vállalkozónak szünetel a biztosítása, nem minősül keresőtevékenységet folytatónak.

A Tbj. 4. § 21. pontjában meghatározott társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége és ezáltal keresőtevékenysége

 - gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft.), egyesülés, szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától, annak megszűnése napjáig,

 - egyéni cég tagja esetében az egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben fennálló tagság megszűnése napjáig,

 - közös vállalat, gépjárművezetői-képző munkaközösség, oktatói munkaközösség, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagja esetében biztosítási kötelezettségük a tagsági jogviszonyuk, illetve vezető tisztségviselői jogviszonyuk létrejöttének napjától annak megszűnése napjáig tart.

A fentieken túl társas vállalkozóként keresőtevékenységet folytatónak minősül a gazdasági társaság (Kkt., Bt., Kft.) olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését (vezető tisztségviselő) nem munkaviszony alapján látja el.

Keresőtevékenységet folytatónak minősül továbbá a részvénytársaság vezető tisztségviselője is.

Kereső tevékenységnek minősül továbbá, az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetében az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban fennálló keresőtevékenység is.

5. Rendszeres pénzellátás

Rendszeres pénzellátásnak minősül a táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék, a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai esetén az alábbi ellátások nem minősülnek rendszeres pénzellátásnak: hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) szerinti hozzátartozói nyugellátások és a gyermekgondozást segítő ellátás.

6. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

6.1. Új igények

Az igénybejelentést követően a rehabilitációs hatóság szakértői bizottsága komplex minősítés keretében (orvosi, foglalkozási, szociális szempontok) vizsgálatot végez és megállapítja az igénylő egészségi állapotának százalékos mértékét, illetve rehabilitálhatóságát.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátása a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően lehet:

 - rehabilitációs ellátás, vagy

 - rokkantsági ellátás.

Új kérelem esetén történő ellátás kiszámítása a komplex minősítés során megállapított minősítési kategória szerint a havi átlagjövedelem jogszabályban meghatározott százalékos mértéke alapján történik.

A havi átlagjövedelem meghatározása:

A kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia időszak) elért legalább 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa alapján képzett havi átlagjövedelem (főszabály).

Amennyiben a jogosult nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel a kérelem benyújtását megelőző évben, akkor a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani az ellátást.

Ha a jogosult azért nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban, vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni.

Amennyiben a jogosult az előző feltételeknek nem felel meg, vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, az ellátás a számára megállapított minősítési kategória minimum összegében kerül megállapításra.

A havi átlagjövedelem meghatározásánál a 2020. július 1-jét megelőző időszakra a pénzbeli egészségbiztosítási, a 2020. július 1-jétől kezdődő időtartamra a társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem vehető figyelembe.

a)      Rehabilitációs ellátás

Rehabilitációs ellátásra az a 15. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett a szakértői bizottság az egészségi állapotát 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatósága tekintetében rehabilitálhatónak minősíti, ezen belül

 - akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória),

 - aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória).

A rehabilitációs ellátás összege a 2020. évben:

 

 

Az ellátás mértéke

Az ellátás minimum összege (Ft/fő/hó)

Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó)

51-60 % közötti egészségi állapot

Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható

(B1 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 35%-a

31.325 Ft

(alapösszeg[1] 30%-a),

           41.765 Ft

(alapösszeg 40%-a).

 31-50 % közötti egészségi állapot

Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

(C1 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 45%-a

41.765 Ft

(alapösszeg 40%-a),

52.205 Ft

(alapösszeg 50%-a).

[1] a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 9. § (3) bekezdése alapján az alapösszeg a Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 8/A. §-a alapján a 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg mértéke 104 405 Ft.

A rehabilitációs ellátás időtartama:

A rehabilitációs ellátás a megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltét követő naptól állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől számított 3 évre.

Azon személy esetében, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem benyújtásakor rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, és az ellátás megállapítására irányuló eljárás során ismételt komplex minősítés elvégzésére nem kerül sor, a rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a komplex minősítés időbeli hatályának végéig.

Az Mmtv. 7. § (4) bekezdése alapján a rehabilitációs ellátás folyósítását fel kell függeszteni, amennyiben a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a számára meghatározott együttműködési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti.

A rehabilitációs ellátás folyósítása a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralévő időtartamra – kerül felfüggesztésre. A folyósítás felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít.

A folyósítás felfüggesztése időtartamának lejártát követően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból intézkedik a rehabilitációs pénzbeli ellátás ismételt folyósításáról.

A folyósítás felfüggesztésének időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást a felfüggesztés időtartamának lejártát követően folyósított ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszűnése, illetve megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.

A rehabilitációs ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet.

Ha a komplex minősítés során megállapítják, hogy a rehabilitáció lehetséges irányában vagy az orvosi, foglalkozási vagy szociális rehabilitációs szükségletek tekintetében a korábbi rehabilitációs ellátás megállapítását megalapozó komplex minősítésben foglaltakhoz képest változás következett be, a rehabilitációs ellátás ismételten megállapítható.

b)      Rokkantsági ellátás

Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és a rehabilitációt nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet jogosult.

A rokkantsági ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek az igénylő megfelel, a következőképpen alakul az ellátás összege:

 

 

 

Az ellátás mértéke

Az ellátás minimum összege (Ft/fő/hó)

Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó)

51-60 % közötti egészségi állapot

Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt

(B2 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem

40%-a

31.325 Ft

(alapösszeg 30%-a)

46.985 Ft

(alapösszeg 45%-a)

31-50 % közötti egészségi állapot

Tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt

(C2 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 60%-a

46.985 Ft

(alapösszeg 45%-a)

156.610 Ft

(alapösszeg 150%-a)

1-30 % közötti egészségi állapot

Kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható

(D minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 65%-a

52.205 Ft

(alapösszeg 50%-a)

156.610 Ft

(alapösszeg 150%-a)

1-30 % közötti egészségi állapot

Önellátási képesség teljes vagy részleges elvesztése esetén

(E minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 70%-a

57.425 Ft

(alapösszeg 55%-a)

156.610 Ft

(alapösszeg 150%-a)

Az Mmtv. értelmében annak az igénylőnek is rokkantsági ellátást kell megállapítani, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, és a kérelem benyújtásának vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
Ebben az esetben a komplex minősítés időbeli hatálya (érvényessége) a megváltozott munkaképességű személy haláláig tart akkor is, ha a szakértői bizottság a komplex minősítés során rehabilitációs időtartamot állapított meg.

 A rehabilitációs és a rokkantsági ellátásokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) folyósítja.

6.2. Felülvizsgálat

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapított körülményekre vonatkozóan felülvizsgálatot végez
a)    az ellátást megállapító döntésben meghatározott időpontban,
b)    az ellátott kérelmére,
c)    a rehabilitációs ellátásban részesülő egészségi állapotában történt, a rehabilitációt lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 60 napi egybefüggő keresőképtelen állapot esetén,
d)    olyan tényről vagy körülményről történő tudomásszerzés esetén, amely valószínűsíti, hogy a korábbi komplex minősítés során megállapított körülmény nem áll fent (rendkívüli felülvizsgálat), vagy
e)    célzott vizsgálatok elrendelése esetén.

Amennyiben az ellátásban részesülő személy állapotában változás következik be, tehát a felülvizsgálat során megállapított minősítési kategória eltér a felülvizsgálatot megelőző kategóriától, akkor az ellátás az új minősítési kategória figyelembevételével az erről szóló döntést követő naptól kerül megállapításra.
A megállapított ellátás összege az állapotjavulás kivételével nem lehet kevesebb a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegénél.
Amennyiben állapotjavulás következett be, és a megállapított ellátás összege csökken, a csökkentett ellátási összeg a döntést követő második hónap első napjától kerül folyósításra.

Állapotváltozás esetén az ellátási összeg megállapítása során havi átlagjövedelemként a korábban alapul vett havi átlagjövedelemnek az évente bekövetkezett fogyasztói árnövekedés döntés időpontjában érvényes mértékével növelt összegét kell figyelembe venni.

Amennyiben az ellátásban részesülő személy a felülvizsgálatot megelőzően nem rendelkezett havi átlagjövedelemmel, a felülvizsgálatot követően számára megállapított új minősítési kategória minimum összegében kerül megállapításra az ellátás összege.

Ha a felülvizsgálat során a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy nem történt állapotváltozás, az ellátásban részesülő számára a korábbi ellátás kerül továbbfolyósításra.

A rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén az ellátást megállapító döntésben meghatározott felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha
a)    a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben meghatározott időpontban, vagy
b)    a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg.

Az ellátást megállapító döntésben meghatározott felülvizsgálatot szintén nem kell elvégezni azon rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén sem, akinek a rehabilitációja nem javasolt, mert egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes („E” minősítési kategória).

7.    A komplex minősítés időbeli hatálya

A komplex minősítés időbeli hatálya azon közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntést követő naptól kezdődik, amely során a komplex minősítést elvégezték.

A komplex minősítés időbeli hatálya
-    végleges egészségi állapotú, valamint a felülvizsgálat alól mentesülő személy esetén a megváltozott munkaképességű személy haláláig,
-    amennyiben a rehabilitációs időtartamot meg kell határozni, a rehabilitációhoz szükséges időtartam végéig,
-    amennyiben a rehabilitációhoz szükséges időtartamot nem kell meghatározni, és az ügyfél részére rokkantsági ellátás került megállapításra, úgy a döntésben előírt felülvizsgálat alapján indult közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltéig,
-    amennyiben a rehabilitációhoz szükséges időtartamot nem kell meghatározni, és az ügyfél részére rokkantsági ellátás nem került megállapításra, vagy ellátás került megállapításra, de az a felülvizsgálat döntésben meghatározott időpontját megelőzően megszüntetésre került, úgy az előírt felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig
tart.

Ettől eltérően a komplex minősítés időbeli hatálya az ismételt komplex minősítés alapján hozott döntés keltéig tart, ha az érintett újabb komplex minősítésére a fentebb említett időtartamon belül kerül sor.

8.    A megváltozott munkaképességű személyek ellátása melletti keresőtevékenység

A rehabilitációs és rokkantsági ellátások esetében - a kereseti korlát szabta határokon belül - lehet keresőtevékenységet folytatni, a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér2  150%-át.
A biztosított egyéni és társas vállalkozók esetében a megszüntetési korlát a garantált bérminimum3  150%-a. Nem kell vizsgálni, hogy az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel-e. Akkor is a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, ha a tevékenység nem igényel középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget, tekintettel arra, hogy a Tbj. 4. § 14. pont 14.2. alpontjában foglalt garantált bérminimumot kell érteni a minimálbér alatt, az Mmtv. 10. § (2a) bekezdés és a 13. § (2a) bekezdés rendelkezése alapján.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a rehabilitációs hatóságként eljáró megyei kormányhivatal, valamint Budapest főváros és Pest Megye esetében Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársaihoz.


2020. július

 


[2] a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2020. évben: 161.000 Ft.

[3] a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a garantált bérminimum a 2020. évben: 210.600 Ft.